Hóa học Lớp 8: đốt cháy sắc (Fe) trong 3,36 lít khí oxy thu được sắt từ oxit a. viết PTHH b. tính khối lương sắt dùng cho phản ứng c. tính khối lượ

Question

Hóa học Lớp 8: đốt cháy sắc (Fe) trong 3,36 lít khí oxy thu được sắt từ oxit
a. viết PTHH
b. tính khối lương sắt dùng cho phản ứng
c. tính khối lượng sắt từ oxi thu được, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 2 tháng 2022-02-17T19:17:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  n_{O_2}= $\dfrac{V_{O_2}}{22,4}$=$\dfrac{3,36}{22,4}$=0,15(mol)
  a, 3Fe+2O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ Fe_3O_4
  Tỉ lệ pt: 3 : 2 : 1
  Tỉ lệ mol: 0,225 : 0,15 : 0,075
  b, m_{Fe}=n_{Fe}×M_{Fe}=0,225×56=12,6(g)
  c, m_{Fe_3O_4}=n_{Fe_3O_4}×M_{Fe_3O_4}=0,075×232=17,4(g)

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  a.
  Phương trình hóa học:
  $3Fe+2O_2\xrightarrow[]{t^o}Fe_3O_4$
  b.
  n_{O_2}=\frac{3,36}{22,4}=0,15(mol)
  Theo PTHH :n_{Fe}=\frac{3}{2}.n_{O_2}=\frac{3}{2}.0,15=0,225(mol)
  \to m_{Fe}=0,225.56=12,6(g)
  c.
  Theo PTHH :n_{Fe_3O_4}=\frac{1}{2}.n_{O_2}=\frac{1}{2}.0,15=0,075(mol)
  \to m_{Fe_3O_4}=0,075.232=17,4(g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )