Hóa học Lớp 8: Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phản ứng sau: 1/ Na + O2 Na2O 2/ P + O2 P2O5 3/ Zn + Cl2 ZnCl2 4/ Al + S Al2S

Question

Hóa học Lớp 8: Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phản ứng sau:
1/ Na + O2 Na2O
2/ P + O2 P2O5
3/ Zn + Cl2 ZnCl2
4/ Al + S Al2S3
5/ KClO3 KCl + O2
6/ KNO3 KNO2 + O2
7/ Al(0H)3 Al203 + H20
8/ H2 + Fe2O3 Fe + H2O
9/ CO + Fe2O3 Fe + CO2
10/ H2 + CuO Cu + H2O
11/ Al + HCl AlCl3 + H2
12/ Zn + HCl ZnCl2 + H2
13/ Al + H2S04 Al2(S04)3 + H2
14/ FeO + HCl FeCl2 + H20
15/ Na20 + H20 Na0H
16/ N205 + H20 HN03
17/ Ca(OH)2 + FeCl3 CaCl2 + Fe(OH)3
18/ CuCl2 + AgN03 Cu(N03)2 + AgCl
19/ Na0H + FeS04 Na2S04 + Fe(OH)2
20/ BaCl2 + H2S04 BaS04 + HCl, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 6 tháng 2022-05-25T20:43:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phản ứng sau:
  1/  4Na  + O2 → 2Na2O 
  2/  4P + 5O2 →  2P2O5
  3/   Zn + Cl2 →  ZnCl2
  4/  2Al + 3S → Al2S3
  5/  2KClO3 →  2KCl + 3O2
  6/  2KNO3 →  2KNO2 + O2
  7/ 2Al(OH)3   →   Al2O3  + 3H2O
  8/  3H2 + Fe2O3 →  2Fe + 3H2O
  9/  3CO  + Fe2O3 →  2Fe + 3CO2
  10/  H2   +  CuO →  Cu + H2O
  11/  2Al  +    6HCl →    2AlCl3  +  3H2 
  12/   Zn  +  2HCl   →   ZnCl2  +    H2 
  13/   2Al +  3H2SO4 → Al2(SO4)3  +  3H2
  14/   FeO  + 2HCl   →   FeCl2  +    H2O
  15/   Na2O +    H2O →    2NaOH
  16/   N2O5  +    H2O  →   2HNO3
  17/ 3Ca(OH)2 + 2FeCl3   →   3CaCl2  +  2Fe(OH)3 
  18/  CuCl2  +    2AgNO3   →   Cu(NO3)2  +  2AgCl  
  19/  2NaOH  +    FeSO4   →   Na2SO4  +   Fe(OH)2 
  20/   BaCl2  +    H2SO4   →   BaSO4  +   2HCl

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) 4Na + O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2Na_2O
  2) 4P + 5O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2P_2O_5
  3) Zn + Cl_2 $\xrightarrow{t^o}$ ZnCl_2
  4) 2Al + 3S -> Al_2S_3
  5) 2KClO_3 $\xrightarrow{t^o}$ 2KCl + 3O_2
  6) 2KNO_3 $\xrightarrow{t^o}$ KNO_2 + O_2
  7) 2Al(OH)_3 $\xrightarrow{t^o}$ Al_2O_3 + 3H_2O
  8) 3H_2 + Fe_2O_3 -> 2Fe + 3H_2O
  9) 3CO + Fe_2O_3 -> 2Fe + 3CO_2
  10) H_2 + CuO $\xrightarrow{t^o}$ Cu + H_2O
  11) 2Al + 6HCl $\xrightarrow{t^o}$ 2AlCl_3 + 3H_2uparrow
  12) Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2uparrow
  13) 2Al + 3H_2SO_4 -> Al_2(SO_4)_3 + 3H_2uparrow
  14) FeO + 2HCl -> FeCl_2 + H_2uparrow
  15) Na_2O + H_2O -> 2NaOH
  16) N_2O_5 + H_2O -> 2HNO_3
  17) 3Ca(OH)_2 + 2FeCl_3 -> 3CaCl_2 + 2Fe(OH)_3
  18) CuCl_2 + 2AgNO_3 -> Cu(NO_3)_2 + 2AgCldownarrow
  19) 2NaOH + FeSO_4 -> Na_2SO_4 + Fe(OH)_2
  20) BaCl_2 + H_2SO_4 -> BaSO_4downarrow + 2HCl

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )