Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng : K + O2 ==> K20 Al + CuO ==> Al2O3 + Cu Al + CuCl2 ==> AlCl3 + Cu NaOH + Fe2(SO4)3 ==> Fe(OH)3 + Na

Question

Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng :
K + O2 ——> K20
Al + CuO ——> Al2O3 + Cu
Al + CuCl2 ——> AlCl3 + Cu
NaOH + Fe2(SO4)3 ——> Fe(OH)3 + NaSO4
CH4 + O2 ——> CO2 + H20
AgNO3 + FeCl2 —–> AgCl + Fe(NO3)3
Fe + Cl2 ——> FeCl2
a) Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng
b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của 2 cặp chất trong mỗi phản ứng?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 6 tháng 2022-06-20T19:29:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. – 4K+O_2$\xrightarrow[]{t^o}$2K_2O
  Tỉ lệ nguyên tử K : phân tử K_2O= 4 : 2
  Tỉ lệ nguyên tử K : phân tử O_2= 4 : 1
  – 2Al+3CuO$\xrightarrow[]{t^o}$Al_2O_3+3Cu
  Tỉ lệ nguyên tử K : phan tử CuO= 2 : 3
  Tỉ lệ nguyên tử Cu : phân tử Al_2O_3= 3 : 1
  – 2Al+3CuCl_2→2AlCl_3+3Cu
  Tỉ lệ nguyên tử Al : phân tử CuCl_2= 2 : 3
  Tỉ lệ nguyên tử Al : phân tử AlCl_3= 2 : 2
  – 6NaOH+Fe_2(SO_4)_3→2Fe(OH)_3+3Na_2SO_4
  Tỉ lệ phân tử NaOH : phân tử Fe_2(SO_4)_3= 6 : 1
  Tỉ lệ phân tử Fe(OH)_3 : phân tử Na_2SO_4= 2 : 3
  – CH_4+2O_2$\xrightarrow[]{t^o}$CO_2+2H_2O
  Tỉ lệ phân tử CH_4 : phân tử O_2= 1 : 2
  Tỉ lệ phân tử CH_4 : phân tử CO_2= 1 : 1
  – 2AgNO_3+FeCl_2→2AgCl↓+Fe(NO_3)_2
  Tỉ lệ phân tử AgNO_3 : phân tử FeCl_2= 2 : 1
  Tỉ lệ phân tử FeCl_2 : phân tử AgCl= 1 : 2
  – 2Fe+3Cl_2$\xrightarrow[]{t^o}$2FeCl_3
  Tỉ lệ nguyên tử Fe : phân tử Cl_2= 2 : 3
  Tỉ lệ phân tử Cl_2 : phân tử FeCl_3= 3 : 2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )