Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng: CH₄+O₂->CO₂+H₂O Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít khí CH₄. Tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí

Question

Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng:
CH₄+O₂->CO₂+H₂O
Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít khí CH₄. Tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí CO₂ tạo thành ( thể tích các khí đo ở đktc ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 1 tháng 2022-03-19T02:57:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. PTHH : CH4 + O2 —-> CO2 + H20 
  Ta có: nCH4 =VCH4/22,4   = 1,2395 / 22,4 =0,055 (lít)
  theo phương trình phản ứng ta có:
  nO2 = 3.nCH4 =0,165 (mol)
  VO2 = nO2 . 22,4 =3,696 (lít)
  nCO2 = nCH4 ⇒VCO2 =VCH4 = 1,2395 (lít)
  V:thể tích
  n: số mol 

 2. PTHH: $CH_{4}$ + $2O_{2}$ $\longrightarrow$ $CO_{2}$ + $2H_{2}$$O_{}$
  $n_{CH4}$ = $\dfrac{1,12}{22,4}$ = 0,05 (mol) 
  Theo PT, ta có: $n_{O2}$  = $\dfrac{2}{1}$$n_{CH4}$ = 0,05.2 = 0,1 (mol) 
  ⇒ $V_{O2}$ = 0,1 . 22,4 = 2,24l 
  Theo PT, ta có: $n_{CO2}$  = $\dfrac{1}{1}$$n_{CH4}$ = 0,05.1 = 0,05 (mol) 
  ⇒ $V_{CO2}$ = 0,05.22,4 = 1,12l 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )