Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng a) NH3 + O2 =-> NO + H2O b) FeCl3 + AgNO3 =-> Fe(NO3)3 + AgCl c) NO2 + H2O —

Question

Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ phản ứng
a) NH3  +  O2  —->    NO   +   H2O
b) FeCl3   +   AgNO3  —->      Fe(NO3)3   +   AgCl
c) NO2  +  H2O   —->      HNO3  +  NO
d) S   +   HNO3  —->      H2SO4   +  NO
e) NO2   +   O2   +   H2O  —->     HNO3
f) Ba(NO3)2   +  Al2(SO4)3  —->      BaSO4    +  Al(NO3)3
Hãy lập PTHH và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử các chất trong mỗi phản ứng., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 1 tháng 2022-12-20T23:02:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 4NH3  +  5O2  —->   4NO   +   6H2O
  b) FeCl3   +  3 AgNO3  —->      Fe(NO3)3   +   3AgCl
  c) 3NO2  +  H2O   —->      2HNO3  +  NO
  d) S   +   2HNO3  —->     2 H2SO4   + 6NO
  e) 4NO2   +   O2   +   2H2O  —->     4HNO3
  f) 3Ba(NO3)2   +  Al2(SO4)3  —->     3 BaSO4    + 2 Al(NO3)3
  Cho câu tl hay nhất ạ

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )