Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ của các phản ứng sau: a) Na + O2 =-> Na2O b) P2O5 + H2O =-> H3PO4 c) HgO =-> Hg

Question

Hóa học Lớp 8: Cho sơ đồ của các phản ứng sau:
a) Na   +  O2  —->     Na2O            
b) P2O5  +  H2O   —->     H3PO4
c) HgO   —->      Hg   +  O2            
d)  Fe(OH)3  —->      Fe2O3   +  H2O
Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 1 tháng 2022-12-21T02:20:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a/ $4Na_{}$ + $O{2}$ $\longrightarrow$ $2Na_{2}$$O_{}$ 
  ⇒ Số nguyên tử Na : số phân tử O2 : số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2
  b/ $P_{2}$$O_{5}$ + $3H_{2}$$O_{}$ $\longrightarrow$ $2H_{3}$$PO_{4}$ 
  ⇒ Số phân tử P2O5 : số phân tử H2O :  số phân tử H3PO= 1 : 3 : 2
  c/ $2HgO_{}$ $\longrightarrow$ $2Hg_{}$ + $O_{2}$
  ⇒ Số phân tử HgO : số nguyên tử Hg :  số phân tử O2 = 2 : 2 : 1
  d/ $2Fe(OH)_{3}$ $\longrightarrow$ $Fe_{2}$$O_{3}$ + $3H_{2}$$O_{}$ 
  ⇒ Số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 :  số phân tử H2O = 2 : 1 : 3
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 4Na + O_2 -> 2Na_2O
  Tỉ lệ: 4 : 1 : 2
  b) P_2O_5 + 3H_2O -> 2H_3PO_4
  Tỉ lệ: 1 : 3 : 2
  c) 2HgO -> 2Hg + O_2
  Tỉ lệ: 2 : 2 : 1
  d) 2Fe(OH)_3 -> Fe_2O_3 + 3H_2O
  Tỉ lệ: 2 : 1 : 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )