Hóa học Lớp 8: Cho phản ứng: $CaCO_{3}$ + $HCl_{}$ -> $CaCl_{2}$ + $H_{2}$$O_{}$ + $CO_{2}$ Biết có 5,6 lít $CO_{2}$ sinh ra (đktc). Tính: a. Khối

Question

Hóa học Lớp 8: Cho phản ứng: $CaCO_{3}$ + $HCl_{}$ -> $CaCl_{2}$ + $H_{2}$$O_{}$ + $CO_{2}$
Biết có 5,6 lít $CO_{2}$ sinh ra (đktc).
Tính:
a. Khối lượng $HCl_{}$ đã phản ứng.
b. Khối lượng $CaCl_{2}$ sinh ra.
c. Khối lượng $H_{2}$$O_{}$ sinh ra., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 3 tháng 2022-02-17T14:20:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_{CO_2} = (V_{CO_2})/(22,4) =(5,6)/(22,4) =0,25 (mol)
  PTHH : CaCO_3 +2HCl -> CaCl_2+H_2O +CO_2 
  a/
  Từ phương trình : 
  -> n_{HCl} = n_{CaCO_3} . 2 : 1= 0,25 . 2 : 1=0,5 (mol)
  -> m_{HCl} = n_{HCl} . M_{HCl}= 0,5 . 36,5 =18,25(g)
  b/
  Từ phương trình :
  -> n_{CaCO_3} = n_{CaCl_2} ( = 0,25 mol)
  -> m_{CaCl_2} = n_{CaCl_2} . M_{CaCl_2} = 0,25 .111 =27,75(g)
  c/
  Từ phương trình :
  -> n_{CaCO_3} =n_{H_2O} (= 0,25 mol)
  -> m_{H_2O} = n_{H_2O} . M_{H_2O} = 0,25 .18 =4,5(g)

 2. a. $n_{CO_2(đktc)}$=\frac{V}{22,4}=\frac{5,6}{22,4}=0,25 (mol)
  PTHH         CaCO_3+2HCl→CaCl_2+CO_2+H_2O
                                               0,5          0,25         0,25        0,25     mol
  →n_{HCl}=n_{CO_2}=\frac{0,25.2}{1}=0,5 (mol)
  →m_{HCl}=n.M=0,5.36,5=18,25 (g)
  b.Theo pt, ta có: n_{CaCl_2}=n_{CO_2}=0,25 (mol)
  →m_{CaCl_2}=n.M=0,25.111=27,75 (g)
  c.Theo pt, ta có: n_{H_2O}=n_{CO_2}=0,25 (mol)
  →m_{H_2O}=n.M=0,25.18=4,5 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )