Hóa học Lớp 8: Cho một luồng khí H2 dư qua 54,4 gam hỗn hợp gồm CuO và một oxit sắt nung nóng . Sau pứ hoàn toàn thu được 40 gam chất rắn và m gam nướ

Question

Hóa học Lớp 8: Cho một luồng khí H2 dư qua 54,4 gam hỗn hợp gồm CuO và một oxit sắt nung nóng . Sau pứ hoàn toàn thu được 40 gam chất rắn và m gam nước . CHo lượng chất rắn tác dụng với dung dịch HCl dư thu được m1 gam chất rắn không tan và 13,44 lít H2 ( đktc ) . Xác định công thức hóa học của oxit sắt và tính m và m1, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tháng 2022-03-19T22:47:51+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Oxit là \(Fe_3O_4\)
  \(m = 16,2{\text{ gam}}\)
  \({{\text{m}}_1} = 6,4{\text{ gam}}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi công thức của oxit sắt là \(Fe_xO_y\)
  Phản ứng xảy ra:
  \(CuO + {H_2}\xrightarrow{{{t^o}}}Cu + {H_2}O\)
  \(F{e_x}{O_y} + y{H_2}\xrightarrow{{{t^o}}}xFe + y{H_2}O\)
  Sau phản ứng rắn gồm \(Cu;Fe\)
  Cho hỗn hợp tác dụng với \(HCl\) thì rắn không tan là \(Cu\)
  \(F{\text{e}} + 2HCl\xrightarrow{{}}F{\text{e}}C{l_2} + {H_2}\)
  Ta có:
  \({n_{{H_2}}} = \frac{{13,44}}{{22,4}} = 0,6{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{F{\text{e}}}}\)
  \( \to {m_{F{\text{e}}}} = 0,6.56 = 33,6{\text{ gam}} \to {{\text{m}}_1} = {m_{Cu}} = 40 – 33,6 = 6,4{\text{ gam}}\)
  \( \to {n_{Cu}} = \frac{{6,4}}{{64}} = 0,1{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{CuO}} \to {m_{CuO}} = 0,1.80 = 8{\text{ gam}}\)
  \( \to {m_{F{{\text{e}}_x}{O_y}}} = 54,4 – {m_{CuO}} = 54,4 – 8 = 46,4{\text{ gam}}\)
  Ta có:
  \({n_{F{{\text{e}}_x}{O_y}}} = \frac{{{n_{F{\text{e}}}}}}{x} = \frac{{0,6}}{x} \to {M_{F{{\text{e}}_x}{O_y}}} = 56{\text{x}} + 16y = \dfrac{{46,4}}{{\dfrac{{0,6}}{x}}} = \frac{{232{\text{x}}}}{3} \to \frac{{64{\text{x}}}}{3} = 16y \to x:y = 16:\frac{{64}}{3} = 3:4\)
  Oxit là \(Fe_3O_4\)
  \({n_{{H_2}O}} = {n_{CuO}} + 4{n_{F{{\text{e}}_3}{O_4}}} = 0,1 + \frac{{0,6}}{3}.4 = 0,9{\text{ mol}}\)
  \( \to m = {m_{{H_2}O}} = 0,9.18 = 16,2{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )