Hóa học Lớp 8: cho 8.4 gam sắt tác dụng hoàn toàn với oxi thu được oxit sắt từ ( Fe3O4) a. viết PTHH xảy ra b. tính khối lượng oxit sắt từ thu đc c.

Question

Hóa học Lớp 8: cho 8.4 gam sắt tác dụng hoàn toàn với oxi thu được oxit sắt từ ( Fe3O4)
a. viết PTHH xảy ra
b. tính khối lượng oxit sắt từ thu đc
c. tính thể tích khí oxi đã phản ứng
mih cần gấp lắm ạaa T^T, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2022-03-15T04:11:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $n_{Fe}=\dfrac{8,4}{56}=0,15(mol)$
  $a,PTHH:3Fe+2O_2\xrightarrow{t^o}Fe_3O_4$
  $b,$ Theo PT: $n_{Fe_3O_4}=\dfrac{1}{3}n_{Fe}=0,05(mol)$
  $\Rightarrow m_{Fe_3O_4}=0,05.232=11,6(g)$
  $c,$ Theo PT: $n_{O_2}=\dfrac{2}{3}n_{Fe}=0,1(mol)$
  $\Rightarrow V_{O_2(đktc)}=0,1.22,4=2,24(l)$

 2. Giải đáp:
  a. 3Fe + 2O_2 $\xrightarrow{t^o}$ Fe_3 O_4
  b. m_{Fe_3 O_4} = 11,6g
  c. V_{O_2} = 2,24l
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.
  3Fe + 2O_2 $\xrightarrow{t^o}$ Fe_3 O_4
  n_{Fe} = (8,4)/56 = 0,15 (mol)
  b.
  Theo phương trình: n_{Fe_3 O_4} = n_{Fe} . 1/3 = 0,15 . 1/3 = 0,05 (mol)
  -> m_{Fe_3 O_4} = 0,05 . (56 . 3 + 16 . 4) = 11,6 (g)
  c.
  Theo phương trình: n_{O_2} = n_{Fe} . 2/3 = 0,15 . 2/3 = 0,1 (mol)
  -> V_{O_2} = 0,1 . 22,4 = 2,24 (l)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )