Hóa học Lớp 8: Cho 3,2 gam lưu huỳnh (S) cháy trong khí oxi sau phản ứng thu được khí sunfurơ (SO2) a)Lập phương trình phản ứng b)Tính khối lượng o

Question

Hóa học Lớp 8: Cho 3,2 gam lưu huỳnh (S) cháy trong khí oxi sau phản ứng thu được khí sunfurơ (SO2)
a)Lập phương trình phản ứng
b)Tính khối lượng oxi tham gia phản ứng và thể tích SO2 sinh ra ở (dktc) . (cho biết: S=32; O=16 ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 5 ngày 2022-06-17T11:22:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $a,PTHH:S+O_2\xrightarrow{t^o}SO_2\\ n_S=\dfrac{3,2}{32}=0,1(mol)\\ b,n_{SO_2}=n_{O_2}=n_S=0,1(mol)\\ \Rightarrow \begin{cases} m_{O_2}=0,1.32=3,2(g)\\ V_{SO_2}=0,1.22,4=2,24(l) \end{cases}$

 2. Giải đáp:
  \({m_{{O_2}}} = 3,2{\text{ gam;}}{{\text{V}}_{S{O_2}}} = 2,24{\text{ lít}}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phản ứng xảy ra:
  \(S + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}S{O_2}\)
  Ta có:
  \({n_S} = \frac{{3,2}}{{32}} = 0,1{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{{O_2}}} = {n_{S{O_2}}}\)
  \( \to {m_{{O_2}}} = 0,1.32 = 3,2{\text{ gam;}}{{\text{V}}_{S{O_2}}} = 0,1.22,4 = 2,24{\text{ lít}}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )