Hóa học Lớp 8: Cho 2,7 gam Al tác dụng với dung dịch HCl theo sơ đồ phản ứng sau: Al + HCl AlCl3 + H2 a. Lập PTHH xảy ra. Hãy tính b. Thể tíc

Question

Hóa học Lớp 8: Cho 2,7 gam Al tác dụng với dung dịch HCl theo sơ đồ phản ứng sau:
Al + HCl AlCl3 + H2
a. Lập PTHH xảy ra.
Hãy tính
b. Thể tích khí H2 thu được ở đktc.
c. Khối lượng HCl phản ứng.
d. Khối lượng AlCl3 tạo thành., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 1 tháng 2022-03-11T04:48:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số mol của 2,7g HCl là:
  n_(HCl)=(2,7)/(36,5)=0,74 (mol)
  a,PTHH:  2Al      +      6HCl      ->      2AlCl_3      +      3H_2
  Theo PT:2 mol__________6 mol______________2 mol____________3 mol
  Theo ĐB:0,25 mol_____0,74 mol__________0,25 mol________0,375 mol
  b,Thể tích của 0,25 mol khí H_2 thu được ở đktc là:
  V_(H_2)=22,4×0,25=5,6 (l)
  c,Khối lượng của 0,74 mol HCl phản ứng là:
  m_(HCl)=0,74×36,5=27,01 (g)
  d, Khối lượng của 0,25 mol AlCl_3 tạo thành là:
  m_(AlCl_3)=0,25×133,5 (g)

 2. Giải đáp:
  a, PTHH :
  2Al +6HCl -> 2AlCl_3 + 3H_2
  b, n_(Al) = (2,7)/27 = 0,1 mol
  Theo PT :
  -> n_(H_2) = 0,1 xx 3 : 2 = 0,15 mol
  -> V_(H_2) = 0,15 . 22,4 = 3,36l
  c, Từ PT:
  -> n_(HCl) = 0,1 xx 6 : 2 = 0,3 mol
  -> m_(HCl) = 0,3 . 36,5 = 10,95gam
  d, Từ PT :
  -> n_(AlCl_3) = 0,1 xx 2 : 2 = 0,1 mol
  -> m_(AlCl_3) = 0,1 . 133,5 = 13,35 gam

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )