Hóa học Lớp 8: Câu 5: (2,25đ) Cho 4,8 g kim loại Magnesium (Mg) vào 200g dung dịch hydrochloric acid (HCl ). Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịc

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 5: (2,25đ)
Cho 4,8 g kim loại Magnesium (Mg) vào 200g dung dịch hydrochloric acid (HCl ). Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch muối Magnesium Chlorine ( MgCl2) và thấy thoát ra 0,4g khí Hydrogen.
a. Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b. Hãy tính khối lượng dung dịch muối Magnesium Chlorine ( MgCl2) thu được.
c. Tính thể tích của 0,4g khí hydrogen ở điều kiện chuẩn ( Biết ở đkc, 1 mol khí chiếm thể tích là 24,79 lít)., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 5 ngày 2022-06-17T10:17:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  \({m_{dd{\text{ MgC}}{{\text{l}}_2}}} = 204,4{\text{ gam}}\)
  \({{\text{V}}_{{H_2}}}  = 4,958{\text{ lít}}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phản ứng xảy ra:
  \(Mg + 2HCl\xrightarrow{{}}MgC{l_2} + {H_2}\)
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:
  \({m_{Mg}} + {m_{dd{\text{ }}HCl}} = {m_{dd\,MgC{l_2}}} + {m_{{H_2}}}\)
  \( \to 4,8 + 200 = {m_{dd{\text{ MgC}}{{\text{l}}_2}}} + 0,4 \to {m_{dd{\text{ MgC}}{{\text{l}}_2}}} = 204,4{\text{ gam}}\)
  \({n_{{H_2}}} = \frac{{0,4}}{2} = 0,2{\text{ mol}} \to {{\text{V}}_{{H_2}}} = 0,2.24,79 = 4,958{\text{ lít}}\)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Mg + 2HCl → MgCl_2 + H_2
  b) Theo bảo toàn khối lượng:
  mMg + mHCl = mMgCl_2 + mH_2
  → mMgCl_2 = mMg + mHCl- mH_2
                           = 4,8 + 200 – 0,4 = 204,4g
  c) nH_2 = $\frac{0,4}{2}$ = 0,2 mol
  VH_2 = 0,2 . 24,79 = 4,958l
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )