Hóa học Lớp 8: Câu 3: Đốt 12,4 gam photpho (P) trong bình chứa khí oxi (O_{2}) tạo thành một chất rắn, màu trắng là điphotpho pentaoxit (P_{2}*O_{5})

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 3: Đốt 12,4 gam photpho (P) trong bình chứa khí oxi (O_{2}) tạo thành một chất rắn, màu trắng là điphotpho pentaoxit (P_{2}*O_{5}) .Tính khối lượng hợp chất sau thu được sau phản ứng ?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 1 tháng 2022-03-14T10:48:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 3:
  n_P=\frac{m}{M}=\frac{12,4}{31}=0,4 (mol) 
  PTHH       4P+5O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2P_2O_5
                      0,4                       0,2     mol
  →n_{P_2O_5}=n_P=\frac{0,4.2}{4}=0,2 (mol)
  →m_{P_2O_5}=n.M=0,2.142=28,4 (g)

 2. Chất tạo thành sau phản ứng là P2O5 (điphotpho pentaoxit).
  Theo PTHH và đề bài, ta có:
  Khối lượng P2O5 tạo thành sau phản ứng:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )