Hóa học Lớp 8: Câu 19. Đốt cháy 1,5 gam kim loại magnesium trong không khí (có chứa oxygen) thu được 2,5 gam hợp chất magnesium oxide. Khối lượng oxyg

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 19. Đốt cháy 1,5 gam kim loại magnesium trong không khí (có chứa oxygen) thu được 2,5 gam hợp chất magnesium oxide. Khối lượng oxygen phản ứng là:
A. 4 gam
B. 1,2 gam
C. 1,5 gam
D. 1 gam
Câu 20. Nung đá vôi (CaCO3), sau phản ứng thu được 8,8 gam khí carbon dioxide (CO2) và 11,2 gam calcium oxide. Khối lượng đá vôi đem nung là
A. 2,4 gam
B. 3 gam
C. 10 gam
D. 20 gam
Câu 21. Cho phương trình hóa học sau: KClO3 —-> KCl + O2 . Hệ số cân bằng của phương trình là:
A. 2:1:3
B. 1:2:1
C. 2:2:3
D. 2:3:2
Câu 22. Biết rằng kim loại zinc (kẽm) tác dụng với hydrochloric acid HCl tạo ra muối zinc chloride ZnCl2 và khí hydrogen. Phương trình nào sau đây biểu diễn phản ứng hóa học trên?
A. Zn + 2HCl ® ZnCl2 + 2H
B. Zn + 2HCl ® ZnCl2 + H2
C. Zn + 3HCl ® ZnCl2 + H2
D. 2Zn + HCl ® 2ZnCl2 + H2
Câu 23. Đốt cháy aluminium (nhôm) trong khí oxygen thu được hợp chất aluminium oxide Al2O3. Phương trình hóa học của phản ứng trên là
A. 2Al + 3O Al2O3
B. 4Al + 3O2 2Al2O3
C. Al + O2 Al2O3
D. Al + O Al2O3
Câu 30. Thể tích của 22 gam khí carbon dioxide ở đkc (250C, 1 bar) là:
A. 12,395 lít
B. 18,5925 lít
C. 1,2395 lít
D. 1,83925 lít
Giúp e với ạ ????, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 1 tháng 2022-12-21T03:23:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 19) D
  Theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng lúc trước và sau phản ứng không đổi
  => m_(O_2) + m_(Mg) = m_(MgO)
  => m_(O_2) + 1,5 = 2,5
  => m_(O_2) = 1g
  20) D
  Theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng lúc trước và sau phản ứng không đổi
  => m_(CaCO_3) = m_(CO_2) + m_(CaO)
  => m_(CaCO_3) = 8,8 + 11,2
  => m_(CaCO_3) = 20g
  21) C
  2KClO_3 -> 2KCl + 3O_2
  => 2:2:3
  22) B
  Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2 uparrow
  23) B
  4Al + 3O_2 $\xrightarrow{t^o} 2Al_2O_3
  30) A
  n_(CO_2) =22/44 = 0,5mol
  => V_(CO_2) = 0,5 * 24,79 = 12,395l
  Xin câu trả lời hay nhất ạ =)))

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 19:
  PTHH:
  $Mg + O \dashrightarrow MgO$
  Theo định luật bảo toàn khối lượng (ĐLBTKL), ta có:
  $m_{Mg} + m_{O} = m_{MgO}$
  $m_{O} = m_{MgO} – m_{Mg}$
  $m_{O} = 2,5 – 1,5 = 1g$
  $\Rightarrow \text {Chọn D}$
  Câu 20:
  PT:
  $CaCO_{3} \xrightarrow{t^o} CaO + CO_{2}$
  Theo định luật bảo toàn khối lượng (ĐLBTKL), ta có:
  $m_{CaCO_{3}}  = m_{CaO} + m_{CO_{2}} $
  $m_{CaCO_{3}} = 8,8 + 11,2 = 20g$
  $\Rightarrow \text {Chọn D}$
  Câu 21:
  PTHH:
  $2KClO_{3} \xrightarrow {t^o} 2KCl + 3O_{2}$
  Theo PTHH, ta thấy hệ số phản ứng là $2:2:3$
  $\Rightarrow \text {Chọn C}$
  Câu 22:
  PTHH:
  $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_{2} + H_{2}$
  $\Rightarrow \text {Chọn B}$
  Câu 23:
  PTHH:
  $4Al + 3O_{2} \xrightarrow {t^o} 2Al_{2}O_{3}$
  $\Rightarrow \text {Chọn B}$
  Câu 30:
  $n_{CO_{2}} = \frac{m_{CO_{2}}}{M_{CO_{2}}} = \frac{22}{12 + 2(16)} = \frac{22}{44} = 0,5 mol$
  $V_{CO_{2}} = n_{CO_{2}} . 24,79 = 0,5 . 24,79 = 12,395l$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )