Hóa học Lớp 8: Câu 16: Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức hóa học sau đây: A. Ca 3 (SO 4 ) B. Ca(OH) 2 C. Ca 2 Cl D. CaPO

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 16:
Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức hóa học sau đây:
A.

Ca 3 (SO 4 )
B.

Ca(OH) 2
C.

Ca 2 Cl
D.

CaPO 4
Đáp án của bạn:
Câu 17:
Kim loại M tạo ra hiđroxit M(OH) 3 . Phân tử khối của oxit tương ứng là 160. Nguyên tử khối của M là:
A.

27
B.

24
C.

64
D.

56
Đáp án của bạn:
Câu 18:
Đơn chất là chất tạo nên từ ….
A.

một nguyên tố hóa học.
B.

hai nguyên tố hoá học trở lên.
C.

một nguyên tử.
D.

một phân tử.
Đáp án của bạn:
Câu 19:
Cách biểu diễn 2O 2 có nghĩa là:
A.

4 nguyên tử oxi.
B.

2 nguyên tử oxi.
C.

2 phân tử oxi.
D.

4 phân tử oxi.
Đáp án của bạn:
Câu 20:
Khối lượng của 4,48 lít khí metan (CH 4 ) ở đktc là:
A.

32g
B.

3,2g
C.

0,32g
D.

160g
Đáp án của bạn:
Câu 21:
Đốt cháy một chất trong oxi thu được nước và khí cacbonic. Chất đó được cấu tạo bởi những nguyên tố nào?
A.

Hiđro
B.

Cacbon, hiđro và có thể có oxi
C.

Cácbon
D.

Cacbon và hiđro
Đáp án của bạn:
Câu 22:
Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?
A.

Gam
B.

Đơn vị cacbon (đvC)
C.

Kilôgam
D.

Cả 3 đơn vị trên
Đáp án của bạn:
Câu 23:
Than cháy tạo ra khí CO 2 theo phương trình: C + O 2 -> CO 2 . Khối lượng cacbon đã cháy là 6kg và khối lượng O 2 đã phản ứng là 16kg. Khối lượng CO 2 tạo ra là:
A.

44kg
B.

20kg
C.

22kg
D.

10kg
Đáp án của bạn:
Câu 24:
Một oxit của một nguyên tố kim loại hóa trị II có chứa 40% oxi về khối lượng. Oxit đó có công thức hoá học là:
A.

ZnO
B.

FeO
C.

CuO
D.

MgO
Đáp án của bạn:
Câu 25:
Để bảo quản kim loại Na trong phòng thí nghiệm, người ta dùng cách nào sau đây:
A.

Ngâm trong nước
B.

Ngâm trong rượu
C.

Ngâm trong dầu hoả
D.

Bỏ vào lọ
Đáp án của bạn:, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 6 tháng 2022-06-21T00:54:36+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. 16b
  17d
  18a
  19c
  20b
  21d
  22b
  23c
  24d
  25c

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )