Hóa học Lớp 8: Câu 1: Cân bằng nhanh các phương trình phản ứng sau: a) Ba+ O2 →BaO. b) KClO3 →KCl + O2. c) Al+ CuSO4 →Al2(SO4)3 + Cu. d) Al + Cl2

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 1: Cân bằng nhanh các phương trình phản ứng sau:
a) Ba+ O2 →BaO.
b) KClO3 →KCl + O2.
c) Al+ CuSO4 →Al2(SO4)3 + Cu.
d) Al + Cl2 → AlCl3
Câu 2:
a) Tính số mol của 5,6 gam Fe.
b) Tính khối lượng của 0,2 mol Zn.
c) Tính thể tích của 0,25 (mol) khí H2 ở điều kiện chuẩn.
d) Khí SO3 nặng hay nhẹ hơn khí O2 bao nhiêu lần?
LÀM GIÚP MIK VỚI MIK ĐG GẤP LẮM!!!, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 7 ngày 2022-04-14T05:47:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp +giải thích :
     

    hoa-hoc-lop-8-cau-1-can-bang-nhanh-cac-phuong-trinh-phan-ung-sau-a-ba-o2-bao-b-kclo3-kcl-o2-c-al

  2. Lời giải và giải thích chi tiết:
    Câu 1:
    a,2Ba+O_2->2BaO
    b,2KClO_3 →2KCl + 3O2.
    c) 2Al+ 3CuSO_4 →Al_2(SO_4)_3 + 3Cu.
    d) 2Al   +   3Cl_2 →    2AlCl_3
    Câu 2:
    a, Số mol của 5,6 gam Fe là:
    n_(Fe)=m/M=(5,6)/(56)=0,1 (mol)
    b, Khối lượng của 0,2 mol Zn là:
    m_(Zn)=n×M=0,2×65=13 (g)
    c, Thể tích của 0,25 mol khí H_2 ở điều kiện chuẩn là:
    V_(H_2)=24,79×n=24,79×0,25=6,1975 (đkc)
    d, Khí SO_3 nặng hơn khí O_2 số lần là:
    $d_{SO_3/O_2}=$(M_(SO_3))/(M_(O_2))=(128)/(32)=4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )