Hóa học Lớp 8: Câu 01: Số mol sắt của 26g kẽm là: A. 0,2 mol B. 0, 1mol C. 0,8 mol D. 0,4 mol Đáp án của bạn: Câu 02: Số nguyên tử magie có tr

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 01:
Số mol sắt của 26g kẽm là:
A.

0,2 mol
B.

0, 1mol
C.

0,8 mol
D.

0,4 mol
Đáp án của bạn:
Câu 02:
Số nguyên tử magie có trong 48g magie là:
A.

20.10 23
B.

12.10 23
C.

35.10 23
D.

25.10 23
Đáp án của bạn:
Câu 03:
Hợp chất Al x (NO 3 ) 3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là :
A.

1
B.

3
C.

2
D.

4
Đáp án của bạn:
Câu 04:
Phân tử khối của H 2 CO 3 và H 3 PO 4 lần lượt sẽ là:
A.

98; 99.
B.

62; 98.
C.

60; 98.
D.

98; 98.
Đáp án của bạn:
Câu 05:
Tính chất nào của chất trong số các tính chất sau đây có thể biết được bằng cách quan sát trực tiếp mà không phải dùng dụng cụ đo hay làm thí nghiệm?
A.

Nhiệt độ nóng chảy
B.

Màu sắc
C.

Khối lượng riêng
D.

Tính tan trong nước
Đáp án của bạn:
Câu 06:
Hợp chất của nguyên tố X với O là X 2 O 3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH 2 . Công thức hoá học hợp chất của X với Y là:
A.

X 2 Y
B.

XY 2
C.

XY
D.

X 2 Y 3
Đáp án của bạn:
Câu 07:
Hóa trị của 1 nguyên tố được xác định theo hóa trị của nguyên tố khác như thế nào?
A.

O là 1 đơn vị.
B.

H chọn làm 2 đơn vị
C.

H chọn làm 2 đơn vị, O là 1 đơn vị.
D.

H chọn làm 1 đơn vị, O là 2 đơn vị.
Đáp án của bạn:
Câu 08:
Cho natri (Na) tác dụng với H 2 O thu được xút (NaOH) và khí H 2 . Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?
A.

2Na + 2H 2 O -> 2NaOH + H 2
B.

2Na + H 2 O -> 2NaOH + H 2
C.

3Na + 3H 2 O -> 3NaOH + 3H 2
D.

Na + H 2 O -> NaOH + H 2
Đáp án của bạn:
Câu 09:
Thể tích của 355g khí Clo ở đktc là:
A.

336 lít
B.

112 lít
C.

224 lít
D.

168 lít
Đáp án của bạn:
Câu 10:
Biết N có một hoá trị là II, hãy chọn công thức hoá học phù hợp với qui tắc hoá trị trong đó có các công thức sau:
A.

N 2 O 3
B.

N 2 O
C.

NO 2
D.

NO
Đáp án của bạn:
Câu 11:
Cấu tạo nguyên tử gồm những hạt nào sau đây?
A.

Notron, electron
B.

Proton, nơtron.
C.

Electron, proton
D.

Proton, nơtron, electron.
Đáp án của bạn:
Câu 12:
Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 2,5 lần nguyên tử khối của nguyên tố oxi. X là nguyên tố nào sau đây?
A.

Ca
B.

Fe
C.

K
D.

Na
Đáp án của bạn:
Câu 13:
1 mol nước chứa số nguyên tử hiđro là:
A.

24.10 23
B.

6.10 23
C.

12.10 23
D.

18.10 23
Đáp án của bạn:
Câu 14:
Hiđro và oxi tác dụng với nhau tạo thành nước. Phương trình hoá học ở phương án nào dưới đây đã viết đúng?
A.

H 2 + O -> H 2 O
B.

H 2 + O 2 -> 2H 2 O
C.

2H + O -> H 2 O
D.

2H 2 + O 2 -> 2H 2 O
Đáp án của bạn:
Câu 15:
Khí nào nhẹ nhất trong tất cả các khí?
A.

Khí Heli (He)
B.

Khí cacbon oxit (CO)
C.

Khí Metan (CH 4 )
D.

Khí Hiđro (H 2 ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 6 tháng 2022-06-21T01:27:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  câu 1: D. 0,4 mol
  câu 2: B.12.10 23
  câu 3: A. 1
  câu 4: B.62; 98
  câu 5: B.màu sắc
  câu 6:  D. x2y3
  câu 7:  D. H chọn làm 1 đơn vị, O là 2 đơn vị.
  câu 8: A. 2Na + 2H 2 O -> 2NaOH + H 2
  câu 9: C. 224 lít
  câu 10: D. NO
  câu 11: D. Proton, nơtron, electron.
  câu 12: A. Ca
  câu 13: B. 6.10 23
  câu 14: D.2H 2 + O 2 -> 2H 2 O
  câu 15: D.Khí Hiđro (H 2 )
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )