Hóa học Lớp 8: cân bằng pthh 1, SO2 + O2 –> SO3 2, FeS2 + O2 –> Fe2O3 + SO2 3, NO2 + H2O + O2

Question

Hóa học Lớp 8: cân bằng pthh
1, SO2 + O2 –> SO3
2, FeS2 + O2 –> Fe2O3 + SO2
3, NO2 + H2O + O2 –> HNO3
4, Al(NO3)3 –> Al2O3 + NO2 + O2
5, AgNO3 –> Ag + NO2 + O2
6, Fe(OH)2 + H2O + O2 –> Fe(OH)3
7, Fe(NO3)3 –> NO2 + Fe2O3 + O2
8, KclO3 –> KCl + O2
9, C4H10 + O2 –> CO2 + H2O
10, C6H6 + O2 –> CO2 + H2O, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 2 tháng 2022-12-19T06:46:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2SO2 + O2 → 2SO3
  4FeS2+11O2→ 2Fe2O3+ 8SO2
  4NO2+ O2 + 2H2O → 4HNO3 
  4Al(NO3)3→2Al2O3+12NO2+3O2
  2AgNO3→2Ag+2NO2+O2
  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3
  4Fe(NO3)3→2Fe2O3+12NO2+3O2
  2KClO3 → 2KCl + 3O2
  2C4H10 + 13O2 –> 8CO2 + 10H2O
  .2C6H6 + 15O2 –> 12CO2 + 6H2O

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.2SO2 + O2 –> 2SO3
  2.4FeS2 + 11O2 –> 2Fe2O3 + 8SO2
  3. 4NO2 + 2H2O + O2 –> 4HNO3
  4. 4Al(NO3)3 –> 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2
  5. 2AgNO3 –> 2Ag + 2NO2 + O2
  6. 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 –> 4Fe(OH)3
  7. 4Fe(NO3)3 –> 12NO2 + 2Fe2O3 + 3O2
  8. 2KClO3 –> 2KCl + 3O2
  9. 2C4H10 + 13O2 –> 8CO2 + 10H2O
  10. 6C6H6 + 15O2 –> 12CO2 + 6H2O

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )