Hóa học Lớp 8: BT2: Hòa tan 5,6 (gam) CuO vào nước. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành? BT3: Cho 1,6 (gam) CuO vào 200ml dung dịch HCl 2M a) Tính khố

Question

Hóa học Lớp 8: BT2: Hòa tan 5,6 (gam) CuO vào nước. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành?
BT3: Cho 1,6 (gam) CuO vào 200ml dung dịch HCl 2M
a) Tính khối lượng CuCl2 tạo thành?
b) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl cần dùng, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 3 tuần 2022-04-13T07:50:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   BT2:
  $PTHH: CuO + H_{2}O → Cu(OH)_{2}$
  Theo giả thiết, ta có:
  $n_{CuO}=\dfrac{m_{CuO}}{M_{CuO}}=\dfrac{5,6}{80}=0,07(mol)$
  $⇒n_{Cu(OH)_{2}}=n_{CuO}=0,07(mol)$
  $⇒m_{Cu(OH)_{2}} = n_{Cu(OH)_{2}}.M_{Cu(OH)_{2}}=0,07.98=6,86(g)$
  $ $
  BT3
  $PTHH: CuO + 2HCl → CuCl_{2} + H_{2}$
  Theo giả thiết, ta có:
  $a)n_{CuO}=\dfrac{1,6}{80}=0,02(mol)$
  $⇒n_{CuCl_{2}}=n_{CuO}=0,02(mol)$
  $⇒m_{CuCl_{2}}=0,02.(64+35,5.2)=2,7(g)$
  $b) n_{HCl}=n_{CuO}.2=0,04(mol)$
  $⇒C_{M(HCl)}=\dfrac{0,04}{0,2}=0,2(mol/l)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )