Hóa học Lớp 8: Bài 2: Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử các chất trong phương trình: a. Fe

Question

Hóa học Lớp 8: Bài 2: Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử các chất trong phương trình:
a. Fe + O2 —-> Fe3O4
b. Al + O2 —-> Al2O3
c. Na2O + H2O —-> NaOH
d. Al + CuSO4 —-> Al2(SO4)3 + Cu
e. Fe2O3 + H2 —-> Fe + H2O
f. Zn + AgNO3 —-> Zn(NO3)2 + Ag
g. Al2O3 + CO —-> Al + CO2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tháng 2022-12-21T01:13:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a.          3Fe    +   2O2      —–>      Fe3O4
  Tỉ lệ :        3      :     2               :              1
  b.        4Al        +   3O2       ——->       2Al2O3
  Tỉ lệ       4         :    3              :                        2 
  c.        Na2O      +    H2O     —->      2NaOH   
  Tỉ lệ     1          :            1             :             2
  d.    2Al     +         3CuSO4     —->       Al2(SO4)3    +     3Cu
  Tỉ lệ   2              :          3            :                    1             :      3
  e.  Fe2O3 + 3H2 —-> 2Fe + 3H2O
  Tỉ lệ  1       :    3       :        2  :       3
  f.      Zn + 2AgNO3 —-> Zn(NO3)2 + 2Ag
  Tỉ lệ  1    :        2         :           1           :     2
  g.      Al2O3 + 3CO —-> 2Al + 3CO2
  Tỉ lệ      1       :     3      :      2    :      3
  Xin ctlhn ạ

 2. a) 3Fe  +  2O2  ->  Fe3O4
  3:2:1
  b) 4Al  + 3O2  ->  2Al2O3
  4:3:2
  c) Na2O  + H2O  -> 2NaOH 
   1:1:2
  d) 2Al  + 3CuSO4  -> Al2(SO4)3  +  3Cu 
  2:3:1:3
  e) Fe2O3  +  3H2  -> 2Fe  +  3H2O
  1:3:2:3
  f) Zn + 2AgNO3 -> Zn(NO3)2  +  2Ag
  1:2:1:2
  g) Al2O3  +  3CO  -> 2Al  + 3CO2
  1:3:2:3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )