Hóa học Lớp 8: bài 11/1/2022. 1) Tìm thể tích oxi cần đốt cháy hết 4,4 gam C4H8O2 2) tìm khối lượng Al cần tác dụng với 33,6 lít khí O2? giúp e vs

Question

Hóa học Lớp 8: bài 11/1/2022. 1) Tìm thể tích oxi cần đốt cháy hết 4,4 gam C4H8O2 2) tìm khối lượng Al cần tác dụng với 33,6 lít khí O2?
giúp e vs, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 2 tháng 2022-03-02T14:21:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  1)
  C_4H_8O_2 + 5O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 4CO_2 + 4H_2O
  n_{C_4H_8O_2} = m/M = {4,4}/88 = 0,05(mol)
  -> n_{O_2} = 0,05 × 5 = 0,25(mol)
  -> V_{O_2} = 0,25 × 22,4 = 5,6(lít)
  2)
  4Al + 3O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2Al_2O_3
  n_{O_2} = V/{22,4} = {33,6}/{22,4} = 1,5(mol)
  -> n_{Al} = 4/3n_{O_2} = 4/3 × 1,5 = 2(mol)
  -> m_{Al} = n × M = 27 × 2 = 54(gam)

  0
  2022-03-02T14:23:35+00:00
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) Tìm thể tích oxi cần đốt cháy hết 4,4 gam C4H8O2
  PTHH   C4H8O2 + 5O2 →  4CO2+4H2O
               0.05           0.25                                (mol)
  Thể tích O2 cần ở đktc là 
  0,25.22,4=5.6(l)
  2) tìm khối lượng Al cần tác dụng với 33,6 lít khí O2
  PTHH   4Al + 3O2→ 2Al2O3
                2          1.5                        (mol)
  KHối lượng Al tác dụng đủ với kượng oxi là
  2*27=54(g)
            

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )