Hóa học Lớp 8: Bài 1: Tính a/ Kối lượng của 9.1023 nguyên tử Zn. b/ Thể tích của 0,16 mol khí C2H2 ở nhiệt độ phòng. Bài 2: Cho 5,6 g Fe (Iron) tác

Question

Hóa học Lớp 8: Bài 1: Tính
a/ Kối lượng của 9.1023 nguyên tử Zn.
b/ Thể tích của 0,16 mol khí C2H2 ở nhiệt độ phòng.
Bài 2: Cho 5,6 g Fe (Iron) tác dụng hết với 100g dung dịch HCl (Hydro chloric acid) tạo thành a g dung dịch FeCl2 (Iron II chloride) và 10,5g khí H2 (Hydrogen )
a/ Viết phương trình chữ.
b/ Viết phương trình phản ứng.
c/ Tính a (g).
Bài 3: Tính thành phần phần trăm khối lượng các các nguyên tố có trong hợp chất đường saccarozơ C12H22O11
Cho : ( H= 1 , C= 12, O= 16, Zn = 65, Cl= 35,5 , Fe= 56 ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 1 tuần 2022-04-13T20:27:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bài 1 : 
  a)
  n_{Zn} = (9 . 10^(23))/(6 . 10^(23)) = 1,5 mol
  -> m_{Zn} = 1,5 . 65 = 97,5 gam
  b)
  V_{C_2H_2} = 0,16 . 22,4 = 3,584 l
  Bài 2 : 
  a)
  Iron + Hydro chloric acid → Iron II chloride + Hydrogen
  b)
  Fe + 2HCl -> FeCl_2 + H_2
  c)
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 
  m_{Fe} + m_{HCl} = m_{FeCl_2} + m_{H_2}
  -> m_{FeCl_2} = m_{Fe} + m_{HCl} – m_{H_2}
  -> m_{FeCl_2} = 5,6 + 100 – 10,5
  -> m_{FeCl_2} = 95,1 gam
  Bài 3 : 
  %m_C = (12 . 12)/(12 . 12 + 1 . 22 + 16 . 11) . 100% = 42,1%
  %m_H = (1 . 22)/(12 . 12 + 1 . 22 + 16 . 11) . 100% = 6,44%
  %m_O = (16 . 11)/(12 . 12 + 1 . 22 + 16 . 11) . 100% = 51,46%
   

 2. Bài 1
  a,
  nZn=9.10²³÷6.10²³=1,5mol
  mZn=1,5×65=97,5g
  b,
  VC2H2=0,16×22,4=3,584(lít)
  Bài2
  a, Sắt +Acid hydrochloric->Sắt(II) clorua+ Hydrogen
  b, Fe+2HCl->FeCl2 +H2
  c,Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 
  mFe+mHCl=mFeCl2+mH2
  ->mFeCl2=(mFe+mHCl)-mH2
  ->mFeCl2=95,1(gam)

  Bài 3
  MC12H22O11=12×12+1×22+16×11=342g/mol
  Trong 1mol hợp chất C12H22O11 có
  +, 12mol nguyên tử C
  +, 22mol nguyên tử H
  +, 11mol nguyên tử O
  +,%mC=12×12×100÷342=42,11%
  +,%mH=1×22×100÷342=6,42%
  +,%mO=100-42,11-6,42=51,47%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )