Hóa học Lớp 8: bài 1: Khi cho 6,5g kẽm vào dung dịch axit clohidric sẽ tạo thành 13,6g muối kẽm clorua ZnCl2 và 0,2g khí hiđro. a)Viết phương trình c

Question

Hóa học Lớp 8: bài 1: Khi cho 6,5g kẽm vào dung dịch axit clohidric sẽ tạo thành 13,6g muối kẽm clorua ZnCl2 và 0,2g khí hiđro.
a)Viết phương trình chữ cho phản ứng?
b)Tính khối lượng axit clohiđric đã dùng?
bài 2:  Đốt cháy 3,2 g lưu huỳnh S trong không khí thu được 6,4 g lưu huỳnh đioxit. Tính khối lượng của oxi đã phản ứng.
     a. Viết phương trình chữ của phản ứng hóa học trên.
     b. Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
     c. Tính khối lượng của khí oxi phản ứng., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 2 ngày 2022-12-22T05:37:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bài 1:
  a) Kẽm + Dung dịch axit clohidric → Muối kẽm clorua + Khí hiđro 
  b) Khối lượng axit clohiđric đã dùng là 7,3 gam
  Bài 2:
  a) Lưu huỳnh + Khí Oxi $→^{t^{o}}$  Lưu huỳnh đioxit
  b) $m_{S}$ + $m_{O_{2}}$ = $m_{SO_{2}}$
  c) Khối lượng của khí oxi đã phản ứng là 3,2 gam
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1:
  a) Phương trình chữ của phản ứng:
  Kẽm + Dung dịch axit clohidric → Muối kẽm clorua + Khí hiđro 
  b) Phương trình phản ứng:
  Zn + 2HCl → $ZnCl_{2}$ + $H_{2}$
  Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
  $m_{Zn}$ + $m_{HCl}$ = $m_{ZnCl_{2}}$ + $m_{H_{2}}$
  6,5 + $m_{HCl}$ = 13,6 + 0,2
  $m_{HCl}$ = (13,6 + 0,2) – 6,5
  ⇒ $m_{HCl}$ = 7,3 (g)
  Vậy khối lượng axit clohiđric đã dùng là 7,3 gam
  Bài 2:
  a) Phương trình chữ của phản ứng hóa học:
  Lưu huỳnh + Khí Oxi $→^{t^{o}}$ Lưu huỳnh đioxit
  b) Phương trình phản ứng:
  S + $O_{2}$ $→^{t^{o}}$  $SO_{2}$ 
  Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
  $m_{S}$ + $m_{O_{2}}$ = $m_{SO_{2}}$
  c) Thay số vào ta được:
  3,2 + $m_{O_{2}}$ = 6,4
  $m_{O_{2}}$ = 6,4 – 3,2
  ⇒ $m_{O_{2}}$ = 3,2 (g)
  Vậy khối lượng của khí oxi đã phản ứng là 3,2 gam

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1:
  a) Kẽm + Axit Clohidric -> Kẽm Clorua + Khí Hidro
  b) Áp dụng đlbtkl, ta có:
  m_{Zn} + m_{HCl} = m_{ZnCl_2} + m_{H_2}
  6,5 + m_{HCl} = 13,6 + 0,2
  m_{HCl} = 13,8 – 6,5
  m_{HCl} = 7,3g
  ______________________________________________
  Bài 2:
  a) Lưu huỳnh + Khí Oxi ->^{t^o} Lưu huỳnh đioxit
  b) m_S + m_{O_2} = m_{SO_2}
  c) Áp dụng đlbtkl, ta có:
  m_S + m_{O_2} = m_{SO_2}
  3,2 + m_{O_2} = 6,4
  m_{O_2} = 6,4 – 3,2
  m_{O_2} = 3,2g

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )