Hóa học Lớp 8: Bài 1 hoàn thành PTHH sau: a, Na + O2=- Na2O b, Fe+Cl2==FeCl3 c, P+O2=–P2O5

Question

Hóa học Lớp 8: Bài 1 hoàn thành PTHH sau:
a, Na + O2—- Na2O
b, Fe+Cl2——FeCl3
c, P+O2—–P2O5, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 2 tháng 2022-12-19T05:07:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, 4 Na + $O_2$ —> 2 $Na_2O$ 
    Tỉ lệ:  4  :  1 :  2
  ($Kim loại_{tan}$ + $O_2$ —> $OB_tan$ )
   b, 2 Fe + 3 $Cl_2$ —> 2 $FeCl_3$
    Tỉ lệ:  2  :  3  :  2
  c, 4 P + 5 $O_2$ —> 2 $P_2$$O_5$ 
    Tỉ lệ:   4  :  5  :  2
  ( Phi kim + $O_2$ —> Oxit Axit )

 2. a) Na + O_{2} –> Na_{2}O
  => PTHH : 4Na + O_{2} –> 2Na_{2}O
  b) Fe + Cl_{2} –> FeCl_{3}
  => PTHH : 2Fe + 3Cl_{2} –> 2FeCl_{3}
  c) P + O_{2} –> P_{2}O_{5}
  => PTHH :  4P + 5O_{2} –> 2P_{2}O_{5}
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )