Hóa học Lớp 8: bài 1: Đốt cháy hết 6,4 gam kim loại đồng (Cu) trong không khí thu được 16 g hỗn hợp chất đồng (II) oxit (CuO). Biết rằng đồng cháy là

Question

Hóa học Lớp 8: bài 1: Đốt cháy hết 6,4 gam kim loại đồng (Cu) trong không khí thu được 16 g hỗn hợp chất đồng (II) oxit (CuO). Biết rằng đồng cháy là xảy ra phản ứng với oxi O2 trong không khí.
     a. Viết phương trình chữ của phản ứng hóa học trên.
     b. Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
     c. Tính khối lượng của khí oxi phản ứng.
bài 2: Khi than bị đốt cháy hoàn toàn thì có khí cacbonic sinh ra.
a)Viết phương trình chữ của phản ứng.
b)Nếu đốt cháy 4,8kg than thì cần dùng 6,4kg khí oxi. Hỏi có bao nhiêu khí cacbonic tạo thành?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 2 ngày 2022-12-22T10:00:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1
  a)
  Phương trình chữ:
  Kim loại đồng + oxygen $\rightarrow$ đồng(II)oxit
  b)
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng,ta có
  m_{Cu}+m_{O_2} =m_{CuO}
  c)
  ⇒m_{O_2}=m_{CuO}-m_{Cu}
  ⇒m_{O_2}=16-6,4=9,6gam
  Bài 2
  a)
  Phương trình chữ: Than+Oxi $\rightarrow$ Cacbonic
  b)
  Áp dụng đlbtkl,ta có
  m_{than}+m_{O_2}=m_{cacbonic}
  ⇒m_{cacbonic}=m_{than}+m_{O_2}
  ⇒m_{cacbonic}=4,8+6,4=11,2 gam

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1:
  a) Đồng + Khí Oxi ->^{t^o} Đồng(II)Oxit
  b) Áp dụng đlbtkl, ta có:
  m_{Cu} + m_{O_2} = m_{CuO}
  6,4 + m_{O_2} = 16
  m_{O_2} = 16 – 6,4
  m_{O_2} = 9,6g
  _________________________________________
  Bài 2:
  a) Than + Khí Oxi ->^{t^o} Cacbonic
  b) Áp dụng đlbtkl, ta có:
  m_C + m_{O_2} = m_{CO_2}
  4,8 + 6,4 = m_{CO_2}
  11,2g = m_{CO_2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )