Hóa học Lớp 8: Al(OH)y + H2SO4 -> Alx(SO4)y + H2O Tìm x, y + cân bằng.

Question

Hóa học Lớp 8: Al(OH)y + H2SO4 -> Alx(SO4)y + H2O
Tìm x, y + cân bằng., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 6 tháng 2022-05-25T22:23:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \text{Milk gửi ẹ}????????
  \text{Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:}
  Al(OH)_y+H_2SO_4–>Al_x(SO_4)_y+H_2O 
  -Al(OH)_y: y là hóa trị của Al: => y= 3
  -Al_x(SO_4)_y: x là hóa trị của SO_4 => x=2
  => Phương trình có dạng: 2Al(OH)_3+3H_2SO_4->Al_2(SO_4)_3+6H_2O 

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Al(OH)_y+H_2SO_4->Al_x(SO_4)_y+H_2O
  Gọi text{CTHH} dạng chung của hợp chất tạo bởi Al(III) và OH(I) là:Al_x(OH)_y
  Quy tắc hóa trị:x.III=y.I->x/y=I/(III)=1/3->{(x=1),(y=3):}
  ->text{CTHH:}Al(OH)_3
  ->y=3
  Gọi text{CTHH} dạng chung của hợp chất tạo bởi Al(III) và (SO_4)(II) là:Al_x(SO_4)_y
  Quy tắc hóa trị:x.III=y.II->x/y=(II)/(III)=2/3->{(x=2),(y=3):}
  ->text{CTHH:}Al_2(SO_4)_3
  ->x=2
  text{Phương trình phản ứng:}
  Al(OH)_3+H_2SO_4—>Al_2(SO_4)_3+H_2O
  text{Cân bằng:}
  2Al(OH)_3+3H_2SO_4->Al_2(SO_4)_3+6H_2O

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )