Hóa học Lớp 8: A, Ba+O2 -> Bao B, KClO3 -> KCl + O2 C, Fe3O4+CO-> Fe+O2 D, Al+CuSO4-> Al2(SO4)3+Cu Cho biết tỉ lệ

Question

Hóa học Lớp 8: A, Ba+O2 -> Bao
B, KClO3 -> KCl + O2
C, Fe3O4+CO-> Fe+O2
D, Al+CuSO4-> Al2(SO4)3+Cu
Cho biết tỉ lệ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 9 tháng 2022-03-21T12:14:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Ba + O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2BaO
  Tỉ lệ: Ba : O_2 : BaO = 1 : 1 : 2
  b) 2KClO_3 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2KCl + 3O_2↑
  Tỉ lệ: KClO_3 : KCl : O_2 = 2 : 2 : 3
  c) Fe _3O_4 + 4CO $\xrightarrow[]{t^o}$ 3Fe + 4CO_2
  Tỉ lệ: Fe_3O_4 : CO : Fe : CO_2 = 1 : 4 : 3 : 4
  d) 2Al + 3CuSO_4  → Al_2(SO_4)_3 + 3Cu
  Tỉ lệ: Al : CuSO_4 : Al_2(SO_4)_3 : Cu = 2 : 3 : 1 : 3
   

 2. a)2:1:2=>2Ba+O2->2BaO
  b)2:2:3=>2KClO3+2KCl->3O2
  c)1:2:3:3=>Fe3O4+2CO+3Fe+3O2
  d)2:3:1:3=>2Al+3CuSo4+Al2(So4)3+3Cu.
  Xin tym ạ:>>
  @Fat

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )