Hóa học Lớp 8: 11/ Al + HCl AlCl3 + H2 12/ Zn + HCl ZnCl2 + H2 13/ Al + H2S04 Al2(S04)3 + H2 14/ FeO + HCl

Question

Hóa học Lớp 8: 11/ Al + HCl AlCl3 + H2
12/ Zn + HCl ZnCl2 + H2
13/ Al + H2S04 Al2(S04)3 + H2
14/ FeO + HCl FeCl2 + H20
15/ Na20 + H20 Na0H
16/ N205 + H20 HN03
17/ Ca(OH)2 + FeCl3 CaCl2 + Fe(OH)3
18/ CuCl2 + AgN03 Cu(N03)2 + AgCl
19/ Na0H + FeS04 Na2S04 + Fe(OH)2
20/ BaCl2 + H2S04 BaS04 + HCl, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 6 tháng 2022-05-25T19:38:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 11) 2Al + 6HCl → 2AlCl_3 + 3H_2↑
  12) Zn + 2HCl → ZnCl_2 + H_2↑
  13) 2Al + 3H_2SO_4 → Al_2(SO4)_3 + 3H_2
  14) FeO + 2HCl → FeCl_2 + H_2O
  15) Na_2O + H_2O → 2NaOH
  16) N_2O_5 + H_2O  → 2HNO_3
  17) 3Ca(OH)_2 + 2FeCl_3 → 3CaCl_2 + 2Fe(OH)_3↓
  18) CuCl_2 + 2AgNO_3 → Cu(NO_3)_2 + 2AgCl↓
  19) 2NaOH + FeSO_4 → Na_2SO_4 + Fe(OH)_2↓
  20) BaCl_2 + H_2SO_4 → BaSO_4↓ + 2HCl
  (Dấu mũi tên xuống là kết tủa, lên lớp 9 bạn sẽ biết thêm)
   

 2. 11/ $2Al+6HCl→2AlCl_3+3H_2$
  12/ $Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2$
  13/ $2Al+3H_2SO_4→Al_2(SO_4)_3+3H_2$
  14/ $FeO + 2HCl →FeCl_2 + H_2O$
  15/ $Na_2O+H_2O→2NaOH$
  16/ $N_2O_5 + H_2O →2HNO_3$
  17/ $3Ca(OH)_2 + 2FeCl_3 →3CaCl_2 + 2Fe(OH)_3$
  18/ $CuCl_2 + 2AgNO_3→ Cu(NO_3)_2 + 2AgCl$
  19/ $2NaOH + FeSO_4 →Na_2SO_4 + Fe(OH)_2$
  20/ $BaCl_2 + H_2SO_4 →BaSO_4 + 2HCl$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )