Hóa học Lớp 8: 1. Tính thành phần trăm của các nguyên tố có trong hợp chất sau: Al2O3, Ca(NO3)2, CuSO4 2. Tính khối lượng đồng (II) õit khi đốt cháy 3

Question

Hóa học Lớp 8: 1. Tính thành phần trăm của các nguyên tố có trong hợp chất sau: Al2O3, Ca(NO3)2, CuSO4
2. Tính khối lượng đồng (II) õit khi đốt cháy 3,2 gam đồng trong bình chứa khí 1,6 g khí oxi?
Các cao nhân giúp em vớiiiiiiiii, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 8 tháng 2022-04-19T22:22:20+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.
  – Al_2 O_3
  M_{Al_2 O_3} = 27 . 2 + 16 . 3 = 102 $(g/mol)$
  %Al = (27 . 2 . 100)/102 = 52,94 (%)
  %O = 100 – 52,94 = 47,06 (%)
  – Ca(NO_3)_2
  M_{Ca(NO_3)_2} = 40 + 14 . 2 + 16 . 6 = 164 $(g/mol)$
  %Ca = (40 . 100)/164 = 24,39 (%)
  %N = (14 . 2 . 100)/164 = 17,07 (%)
  %O = 100 – 24,39 – 17,07 = 58,54 (%)
  – CuSO_4
  M_{CuSO_4} = 64 + 32 + 16 . 4 = 160 $(g/mol)$
  %Cu = (64 . 100)/160 = 40 (%)
  %S = (32 . 100)/160 = 20 (%)
  %O = 100 – 40 – 20 = 40 (%)
  2.
  Phương trình chữ:
  Đồng + Khí oxi $\xrightarrow{t^o}$ Đồng (II) oxit
  Phương trình hóa học:
  Cu + O_2 $\xrightarrow{t^o}$ CuO
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
  m_{Cu} + m_{O_2} = m_{CuO}
  -> m_{CuO} = 3,2 + 1,6 = 4,8 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )