Hóa học Lớp 8: 1, SO2 + O2 –> SO3 2, FeS2 + O2 –> Fe2O3 + SO2 3, NO2 + H2O + O2 –> HNO

Question

Hóa học Lớp 8: 1, SO2 + O2 –> SO3
2, FeS2 + O2 –> Fe2O3 + SO2
3, NO2 + H2O + O2 –> HNO3
4, Al(NO3)3 –> Al2O3 + NO2 + O2
5, AgNO3 –> Ag + NO2 + O2
6, Fe(OH)2 + H2O + O2 –> Fe(OH)3
7, Fe(NO3)3 –> NO2 + Fe2O3 + O2
8, KclO3 –> KCl + O2
9, C4H10 + O2 –> CO2 + H2O
10, C6H6 + O2 –> CO2 + H2O, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 2 tháng 2022-12-19T07:19:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) 2SO2 + O2 —> 2SO3
  2) 4FeS2 + 11O2 —> 2Fe2O3 + 8SO2
  3)  4NO2+ O2 + 2H2O —> 4HNO3
  4) 4Al(NO3)3 —> 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2
  5) 2AgNO3 —> 2Ag + 2NO2 + O2
  6) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O —> 4Fe(OH)3
  7) 4Fe(NO3)3 —> 12NO2 + 2Fe2O3 + 3O2
  8) 2KClO3 —> 2KCl + 3O2
  9) 2C4H10 + 13O2 —> 8CO2 + 10H2O
  10) 2C6H6 + 15O2 —> 12CO2 + 6H2O
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)2SO_2+O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2SO_3
  2)4FeS_2+11O_2->2Fe_2O_3+8SO_2uparrow
  3)4NO_2+O_2+2H_2O->4HNO_3
  4)4Al(NO_3)_3->2Al_2O_3+12NO_2+3O_2
  5)2AgNO3->2Ag+2NO_2+O_2
  6)4Fe(OH)_2+2H_2O+O_2->4Fe(OH)_3
  7)4Fe(NO_3)_3->2Fe_2O_3+12NO_2+3O_2
  8)2KClO_3->2KCl+3O_2
  9)2C_4H_10+13O_2->8CO_2+10H_2O
  10)2C_6H_6+15O_2->6H_2O+12CO_2
  #Ken

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )