Hóa học Lớp 8: 1. Phân hủy 31,6g KMnO4 Tạo ra bao nhiêu lít O2 2. Cho 11,2g Fe phẩn ứng cới dung dịch chứ 9,8g H2SO4 a. Viết phương trình b. Sau phản

Question

Hóa học Lớp 8: 1. Phân hủy 31,6g KMnO4 Tạo ra bao nhiêu lít O2
2. Cho 11,2g Fe phẩn ứng cới dung dịch chứ 9,8g H2SO4
a. Viết phương trình
b. Sau phản ứng chất nào hết? chất nào dư? dư bao nhiêu gam?
c. tìm mFeSO4 tạo thành?
d. Tìm V H2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 tháng 2022-02-17T12:10:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 1:
  n_{KMnO_4}=\frac{m}{M}=\frac{31,6}{158}=0,2 (mol)
  PTHH         2KMnO_4 $\xrightarrow[]{t^o}$ K_2MnO_4+MnO_2+O_2
                           0,2                                                           0,1      mol
  →n_{O_2}=n_{KMnO_4}=\frac{0,2.1}{2}=0,1 (mol)
  →V_{O_2}=n.22,4=0,1.22,4=2,24 (l)
  Câu 2:
  a. PTHH:
              Fe+H_2SO_4→FeSO_4+H_2
  b. n_{Fe}=\frac{m}{M}=\frac{11,2}{56}=0,2 (mol)
        n_{H_2SO_4}=\frac{m}{M}=\frac{9,8}{98}=0,1 (mol)
                                   Fe+H_2SO_4→FeSO_4+H_2
  Ban đầu                    0,2        0,1                                                mol
  Trong pứng               0,1        0,1                0,1           0,1     mol
  Sau pứng                   0,1         0                 0,1           0,1     mol
  →$m_{Fe(dư)}$=n.M=0,1.56=5,6 (g)
  c.Theo pt, ta có: n_{FeSO_4}=n_{H_2SO_4}=0,1 (mol)
  →m_{FeSO_4}=n.M=0,1.152=15,2 (g)
  d.Theo pt, ta có: n_{H_2}=n_{H_2SO_4}=0,1 (mol)
  →V_{H_2}=n.22,4=0,1.22,4=2,24 (l)
   

 2. 1)
  2KMnO_4 $\xrightarrow{tp}$ K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2↑
  -> n_{KMnO_4} = m/M = {31,6}/158 = 0,2(mol)
  -> n_{O_2} = 1/2n_{KMnO_4} = 0,1(mol)
  -> V_{O_2} = n.22,4 = 0,1 . 22,4 = 2,24(lít)
  2)
  a)
  Fe + H_2SO_4 -> FeSO_4 + H_2↑
  Ta có : n_{Fe} = m/M = {11,2}/56 = 0,2(mol)
  n_{H_2SO_4} = m/M = {9,8}/98 = 0,1(mol)
  b)
  -> Chất hết là H_2SO_4 và chất dư là Fe
  n_{Fe}(dư) = 0,2 – 0,1 = 0,1(mol)
  -> m_{Fe}(dư) = 0,1 . 56 = 5,6(gam)
  c)
  n_{FeSO_4} = n_{H_2SO_4} = 0,1(mol)
  -> m_{FeSO_4} = 0,1 . 152 = 15,2(gam)
  d)
  n_{H_2} = n_{Fe} = 0,1(mol)
  -> V_{H_2} = 0,1 . 22,4 = 2,24(lít)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )