Hóa học Lớp 8: 1 Biết O hoá trị II. Hóa trị của Fe trong Fe2O3 là: A. II B. IV C. I D. III 2 Cho phương trình hóa học: MgO + 2HNO3 ® Mg(NO3)2 + H2

Question

Hóa học Lớp 8: 1
Biết O hoá trị II. Hóa trị của Fe trong Fe2O3 là:
A.
II
B.
IV
C.
I
D.
III
2
Cho phương trình hóa học: MgO + 2HNO3 ® Mg(NO3)2 + H2O. Tỉ lệ số phân tử trong phương trình là :
A.
0 : 2 : 0 : 0
B.
1 : 2 : 1 : 2
C.
1 : 2 : 2 : 2
D.
1 : 2 : 1 : 1
3
Công thức tính khối lượng là:
A.
V = n . 22,4
B.
m = n . S
C.
m = n . M
D.
m = n . 6 . 1023
4
(Cho H = 1, S = 32)
Số mol có trong 3,36 lít H2S (đktc) là:
A.
0,15 mol.
B.
0,6 mol.
C.
0,099 mol
D.
1,68 mol.
Mn chọn A b C HOẶC D K CẦN GT ĐÂU Ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 6 tháng 2022-06-20T14:06:16+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. 1, Biết O hoá trị II. Hóa trị của Fe trong Fe2O3 là:
  A. II
  B. IV
  C. I
  D. III
  Gọi Fe trong Fe_2O_3 là a
  Theo quy tắc hóa học, ta có: a×2=II×3
  => a= $\dfrac{II×3}{2}=III$
  Vậy Fe hóa trị III
  2,Cho phương trình hóa học: MgO + 2HNO3 ® Mg(NO3)2 + H2O. Tỉ lệ số phân tử trong phương trình là :
  A. 0 : 2 : 0 : 0
  B. 1 : 2 : 1 : 2
  C. 1 : 2 : 2 : 2
  D. 1 : 2 : 1 : 1
  MgO + 2HNO_3 -> Mg(NO_3)_2+ H_2O
  Tỉ lệ: 1 : 2 : 1 : 1
  3, Công thức tính khối lượng là:
  A. V = n . 22,4
  B. m = n . S
  C. m = n . M
  D. m = n . 6 . 1023
  4,(Cho H = 1, S = 32) Số mol có trong 3,36 lít H2S (đktc) là:
  A. 0,15 mol.
  B. 0,6 mol.
  C. 0,099 mol
  D. 1,68 mol.
  n_{H_2S}= 3,36÷22,4=0,15 (mol)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )