Hóa học Lớp 12: Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng ? A. chất béo là trieste của glixerol với axit B. chất béo là trieste của glixerol với axit béo C. c

Question

Hóa học Lớp 12: Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. chất béo là trieste của glixerol với axit B. chất béo là trieste của glixerol với axit béo
C. chất béo là trieste của glixerol với axit vô cơ D. chất béo là trieste của ancol với axit béo
Câu 14: Phát biểu sau luôn đúng:
A. Tất cả các este khi phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.
B. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C 2 H 4 (OH) 2 .
C. Phản ứng giữa ancol và axit khi có H 2 SO 4 đặc là phản ứng một chiều.
D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
Câu 15: Thủy phân este E có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 (có mặt H 2 SO 4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X
và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:
A. metyl propionat. B. propyl fomat. C. ancol etylic. D. etyl axetat.
Câu 16: Đun nóng este HCOOCH 3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH 3 COONa và C 2 H 5 OH. B. HCOONa và CH 3 OH.
C. HCOONa và C 2 H 5 OH. D. CH 3 COONa và CH 3 OH.
Câu 17: Đun nóng este CH 3 COOC 2 H 5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH 3 COONa và CH 3 OH. B. CH 3 COONa và C 2 H 5 OH.
C. HCOONa và C 2 H 5 OH. D. C 2 H 5 COONa và CH 3 OH.
Câu 18: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là
A. C 2 H 3 COOC 2 H 5 . B. CH 3 COOCH 3 . C. C 2 H 5 COOCH 3 . D. CH 3 COOC 2 H 5 .
Câu 19: Đun nóng este CH 3 COOCH=CH 2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH 2 =CHCOONa và CH 3 OH. B. CH 3 COONa và CH 3 CHO.
C. CH 3 COONa và CH 2 =CHOH. D. C 2 H 5 COONa và CH 3 OH.
Câu 20: Đun nóng este CH 2 =CHCOOCH 3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH 2 =CHCOONa và CH 3 OH. B. CH 3 COONa và CH 3 CHO.
C. CH 3 COONa và CH 2 =CHOH. D. C 2 H 5 COONa và CH 3 OH., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 6 tháng 2022-06-20T08:40:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $13. C$
  $14. D$
  $15. D$
  $16. B$
  $17. B$
  $18. D$
  $19. B$ (ancol $CH_2=CH-OH$ chuyển thành $CH_3CHO$)
  $20. A$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )