Hóa học Lớp 11: Trộn 1,5 lít dd HCl có pH = 1 với 3,5 lít dung dịch H2SO4 có pH = 2 thì được 5 lít dd axit. Dung dịch thu được có pH gần với giá trị n

Question

Hóa học Lớp 11: Trộn 1,5 lít dd HCl có pH = 1 với 3,5 lít dung dịch H2SO4 có pH = 2 thì được 5 lít dd
axit. Dung dịch thu được có pH gần với giá trị nào sau đây?
A. 1,36 B. 1,35 C. 1,25 D. 1,43, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 2 tháng 2022-02-17T17:06:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  A.1,36
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_{HCl}=0,1.1,5=0,15(mol)
  n_{H_2SO_4}=0,01.2,5=0,035(mol)
  \to n_{H^{+}}=n_{HCl}+2.n_{H_2SO_4}=0,15+2.0,035=0,22(mol)
  [H^{+}]=\frac{0,22}{5}=0,044(M)
  pH=-log[H^{+}]=-log(0,044)=1,356

 2. Ta có:
  -n_{HCl}=0,1.1,5=0,15(mol)
  -n_{H_2SO_4}=0,01.2,5=0,035(mol)
  => n_{H^{+}}=n_{HCl}+2.n_{H_2SO_4}=0,15+2.0,035=0,22(mol)
  -[H^{+}]=\frac{0,22}{5}=0,044(M)
  -pH=-log[H^{+}]=-log(0,044)=1,356

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )