Hóa học Lớp 11: Khi phân tích định lượng hợp chất hữu cơ X người ta đã xác định được phần trăm khối lượng các nguyên tố trong X như sau: %C = 39,13%; %

Question

Hóa học Lớp 11: Khi phân tích định lượng hợp chất hữu cơ X người ta đã xác định được phần trăm khối lượng các nguyên tố trong X như sau: %C = 39,13%; %H = 8,70%; còn lại là oxi. Biết tỉ khối hơi của X so với không khí xấp xỉ bằng 3,1725. Xác định công thức phân tử của X
giải giúp mình, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 5 ngày 2022-06-17T05:22:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:C_3H_8O_3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M_X = 3,1725.29=92
  $CTTQ:C_xH_yO_z$
  Ta có:
  x=n_C = \frac{92.39,13%}{12}=3
  y= n_H =\frac{92.8,7%}{1}=8 
  z=n_O = \frac{92 – 3.12-8}{16}=3
  →CTHH:C_3H_8O_3

 2. $M_X=3,1725.29=92(g/mol)\\ \%_O=100\%-39,13\%-8,70\%=52,17\%$
  Đặt $CTPT_X:C_xH_yO_z$
  $\Rightarrow x:y:z=\dfrac{39,13\%}{12}:\dfrac{8,70\%}{1}:\dfrac{52,17\%}{16}\approx 3:8:3\\ \Rightarrow CTPT_X:(C_3H_8O_3)_n\\ \Rightarrow (12.3+8+16.3)n=92\\ \Rightarrow n=1\\ \Rightarrow CTPT_X:C_3H_8O_3$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )