Hóa học Lớp 11: Hợp chất X có phần trăm theo khối lượng %C=40%, %H=6,67% ; còn lại là oxi. Tìm CTPT của X khi biết tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng

Question

Hóa học Lớp 11: Hợp chất X có phần trăm theo khối lượng %C=40%, %H=6,67% ; còn lại là oxi. Tìm CTPT của X khi biết tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 30., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 3 tháng 2022-03-03T00:09:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $C_2H_4O_2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\%O=53,33\%$
  $C_xH_yO_z$
  $x:y:z=\dfrac{40}{12} : \dfrac{6,67}{1} : \dfrac{53,33}{16}$
  $x:y:z=3,33:6,67:3,33$
  $x:y:z=1:2:1$
  $\to CH_2O$
  CTĐGN: $(CH_2O)_n$
  $M_X=30.2=60(g/mol)$
  $\to 30n=60$
  $\to n=2$
  $\to C_2H_4O_2$

 2. Khối lượng mol của X là:
          m_X=d.M_{H_2}=30.2=60 (g/mol)
  %_O=100%-(40%+6,67%)=53,33%
  Số mol của mỗi chất có trong X là:
        n_C=\frac{%_C.M_X}{M_C}=\frac{40%.60}{12}=2 (mol) 
        n_H=\frac{%_H.M_X}{M_H}=\frac{6,67%.60}{1}≈4 (mol)
        n_O=\frac{%_O.M_X}{M_O}=\frac{53,33%.60}{16}≈2 (mol)
  →CTHH của X là C_2H_4O_2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )