Hóa học Lớp 11: Hòa tan hoàn toàn 30 gam CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được V (lit) khí ở đktc. a) Xác định giá trị của V

Question

Hóa học Lớp 11: Hòa tan hoàn toàn 30 gam CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được V (lit) khí ở đktc.
a) Xác định giá trị của V.
b) Dẫn toàn bộ V (lit) khí thu được vào dung dịch chứa 12 gam NaOH. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 1 tuần 2022-06-17T02:34:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  \(V  = 6,72{\text{ lít}}\)
  \({m_{NaHC{O_3}}} = 25,2{\text{ gam}}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phản ứng xảy ra:
  \(CaC{{\text{O}}_3} + 2HCl\xrightarrow{{}}CaC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O\)
  Ta có:
  \({n_{CaC{{\text{O}}_3}}} = \frac{{30}}{{100}} = 0,3{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{C{O_2}}}\)
  \( \to V = {V_{C{O_2}}} = 0,3.22,4 = 6,72{\text{ lít}}\)
  Cho khí thu được vào \(NaOH\)
  \({n_{NaOH}} = \frac{{12}}{{40}} = 0,3{\text{ mol}}\)
  \( \to \frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = \frac{{0,3}}{{0,3}} = 1\)
  Vậy tạo muối \(NaHCO_3\)
  \(NaOH + C{O_2}\xrightarrow{{}}NaHC{O_3}\)
  \({n_{NaHC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,3{\text{ mol}}\)
  \( \to {m_{NaHC{O_3}}} = 0,3.(23 + 1 + 60) = 25,2{\text{ gam}}\)

 2. $a,PTHH:CaCO_3+2HCl\to CaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow\\ n_{CaCO_3}=\dfrac{30}{100}=0,3(mol)\\ \Rightarrow n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=0,3(mol)\\ \Rightarrow V_{CO_2}=0,3.22,4=6,72(l)\\ b,n_{NaOH}=\dfrac{12}{40}=0,3(mol)\\ T=\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=1$
  $\Rightarrow $ tạo muối $NaHCO_3$
  $PTHH:CO_2+NaOH\to NaHCO_3\\ \Rightarrow n_{NaHCO_3}=0,3(mol)\\ \Rightarrow m_{NaHCO_3}=0,3.84=25,2(g)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )