Hóa học Lớp 11: Hoà tan hoàn toàn 24,6 gam hỗn hợp Al,Cu trong dd HNO3 đặc nóng dư thu được 26,88 gam lít(đktc) màu nâu a) viết PTHH xảy ra b) tính th

Question

Hóa học Lớp 11: Hoà tan hoàn toàn 24,6 gam hỗn hợp Al,Cu trong dd HNO3 đặc nóng dư thu được 26,88 gam lít(đktc) màu nâu
a) viết PTHH xảy ra
b) tính thành phần% theo khối lượng hh ban đầu, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 6 tháng 2022-06-21T05:47:53+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a)
  PTHH: Al+6HNO_3->Al(NO_3)_3+3NO_2+3H_2O
  Cu+4HNO_3->Cu(NO_3)_2+2NO_2+2H_2O
  b)
  %m_(Al)=21,95%
  %m_(Cu)=78,05%
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Khí màu nâu là NO_2
  a) PTHH: Al+6HNO_3->Al(NO_3)_3+3NO_2+3H_2O
  Cu+4HNO_3->Cu(NO_3)_2+2NO_2+2H_2O
  b) n_(NO_2)=(26,88)/(22,4)=1,2mol
  Gọi x là n_(Al), y là n_(Cu)
  Al+6HNO_3->Al(NO_3)_3+3NO_2+3H_2O
  x……………………………………..→3x
  Cu+4HNO_3->Cu(NO_3)_2+2NO_2+2H_2O
  y……………………………………….→2y
  Ta có tỉ lệ mol: Al:NO_2 là 1:3 và tỉ lệ mol Cu: NO_2 là 1:2
  Lập hệ PT: 
  $\left \{ {{27x+64y=24,6} \atop {3x+2y=1,2}} \right.$
  ->$\left \{ {{x=0,2mol} \atop {y=0,3mol}} \right.$
  %m_(Al)=(0,2.27.100)/(24,6)=21,95%
  %m_(Cu)=(0,3.64.100)/(24,6)=78,05%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )