Hóa học Lớp 11: Hoà tan hoàn toàn 22 gam hỗn hợp Al, Fe trong dd HNO3 loãng dư thu được 13,44 lít (đktc) khí không màu hoá nâu trong không khí. a) viết

Question

Hóa học Lớp 11: Hoà tan hoàn toàn 22 gam hỗn hợp Al, Fe trong dd HNO3 loãng dư thu được 13,44 lít (đktc) khí không màu hoá nâu trong không khí.
a) viết PTHH xảy ra
b) tính thành phần % theo khối lượng hỗn hợp ban đầu, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 6 tháng 2022-06-21T06:20:39+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:a)
  Al+4HNO_3->Al(NO_3)_3+NO+2H_2O
  Fe+4HNO_3->Fe(NO_3)_3+NO+2H_2O
  b) %m_(Al)=49,1%, %m_(Fe)=50,9%
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khí không màu hoá nâu trong không khí là NO
  PTHH:Al+4HNO_3->Al(NO_3)_3+NO+2H_2O
  Fe+4HNO_3->Fe(NO_3)_3+NO+2H_2O
  b) Gọi x là n_(Al), y là n_(Fe)
  n_(NO)=(13,44)/(22,4)=0,6mol
  Al+4HNO_3->Al(NO_3)_3+NO+2H_2O
  x…………………………………→x
  Fe+4HNO_3->Fe(NO_3)_3+NO+2H_2O
   y……………………………….→y
  Ta có tỉ lệ mol: Al:NO=1:1 và Fe:NO=1:1
  lập hệ PT: $\left \{ {{27x+56y=22} \atop {x+y=0,6}} \right.$ 
  ->$\left \{ {{x=0,4mol} \atop {y=0,2mol}} \right.$ 
  %m_(Al)=(0,4.27.100)/22=49,1%
  %m_(Fe)=(0,2.56.100)/22=50,9%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )