Hóa học Lớp 11: Hòa tan hoàn toàn 1,08 gam một kim loại R hóa trị 3 trong dd HNO3 loãng thì thu được 0,336 lít đktc khí A có công thức NxOy và có dA/H2

Question

Hóa học Lớp 11: Hòa tan hoàn toàn 1,08 gam một kim loại R hóa trị 3 trong dd HNO3 loãng thì thu được 0,336 lít đktc khí A có công thức NxOy và có dA/H2=22. R là:, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 1 tuần 2022-06-16T00:13:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có: d_A/H_2=22
  => d_A = 44g/mol
  => Công thức của N_xO_y là N_2O
  =>n_(N_2O) = (V_(N_2O)) / (22,4) = (0,336)/(22,4) = 0,015
  Ta có phương trình:
  8R + 30HNO_3 -> 8R(NO_3)_3 + 3N_2O + 15H_2O
  Từ PT => n_R=8/3 . n_(N_2O) =8/3 . 0,015=0,04 (mol)
  M_R = (m_R)/(n_r)=(1,08)/(0,04)=27 g/(mol)
  => R là Al

 2. Giải đáp:
  R là Al
  $\\$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $dA/H_2 = 22$
  -> M_A = 22 . 2 = 44 $(g/mol)$
  -> $\begin{cases} x=2\\y=1\\\end{cases}$
  => Công thức của khí A là N_2 O
  8R + 30HNO_3 -> 8R(NO_3)_3 + 3N_2 O + 15H_2 O
  n_{N_2 O} = (0,336)/(22,4) = 0,015 (mol)
  Theo phương trình: n_R = n_{N_2 O} . 8/3 = 0,015 . 8/3 = 0,04 (mol)
  -> M_R = (1,08)/(0,04) = 27 $(g/mol)$
  => R là Al (nhôm)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )