Hóa học Lớp 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,73 gam hợp chất hữu cơ X thu được 0,896 lít khí CO2, 0,99 gam H2O và 112 ml khí N2. Xác định CTPT của X có tỉ khối

Question

Hóa học Lớp 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,73 gam hợp chất hữu cơ X thu được 0,896 lít khí CO2, 0,99 gam H2O và 112 ml khí N2. Xác định CTPT của X có tỉ khối hơi co với hiđro là 36,5 và 36,5 và các khí đo ở đktc. (C4H11N), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 1 tuần 2022-06-15T01:00:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $n_{CO_2}=\dfrac{0,896}{22,4}=0,04(mol)$
  BTNT.C: $n_{CO_2}=n_{C}=0,04(mol)$
  $n_{H_2O}=\dfrac{0,99}{18}=0,055(mol)$
  BTNT.H: $2.n_{H_2O}=n_{H}=0,11(mol)$
  $n_{N_2}=\dfrac{0,112}{22,4}=0,005(mol)$
  BTNT.N: $2.n_{N_2}=n_{N}=0,01(mol)$
  $m=0,04.12+0,11.1+0,01.14=0,73$
  Vậy X không có O.
  Tỉ lệ: $n_C:n_H:n_N=0,04:0,11:0,01=4:11:1$
  CTĐGN: $(C_4H_{11}N)_n$
  $d_{X/H_2}=36,5(g/mol)$
  ⇒ $M_X=73(g/mol)$
  Ta có: $(12.4+11+14)_n=73$
  ⇒ $n=1$
  Vậy X là: $C_4H_{11}N$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )