Hóa học Lớp 11: Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 2 lít dd X chứa NaOH 0,01M và Ca(OH)2 0,03M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Question

Hóa học Lớp 11: Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 2 lít dd X chứa NaOH 0,01M và Ca(OH)2 0,03M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 10. B. 4,00. C. 5,00. D. 6,00., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 3 ngày 2022-05-01T08:07:24+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $n_{CO_2}=0,1(mol);n_{Ca(OH)_2}=0,06(mol);n_{NaOH}=0,02(mol)\\ \Rightarrow n_{OH^-}=n_{NaOH}+2n_{Ca(OH)_2}=0,14(mol)\\ \dfrac{n_{OH^-}}{n_{CO_2}}=\dfrac{0,14}{0,1}=1,4\\ \Rightarrow \text{Tạo dd }CO_3^{2-}\text{ và }HCO_3^-\\ CO_2+OH^-\to CO_3^{2-}+H_2O\\ CO_2+OH^-\to HCO_3^-\\ Ca^{2+}+CO_3^{2-}\to CaCO_3\downarrow\\ \text{Đặt }(n_{CO_2^{2-}};n_{HCO_3^-})=(a;b)(mol)\\ \Rightarrow \begin{cases} a+b=0,1\\ 2a+b=0,14 \end{cases}\Rightarrow \begin{cases} x=0,04(mol)\\ y=0,06(mol) \end{cases}\\ \Rightarrow n_{CaCO_3}=n_{CO_2^{2-}}=0,04(mol)\\ \Rightarrow m_{\downarrow}=m_{CaCO_3}=0,04.100=4(g)$
    Giải đáp B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )