Hóa học Lớp 11: Cho 0,015 mol bột Fe vào dung dịch chứa HNO3 dư được dung dịch (A) và thu được v (lít) khí NO (sản phẩm khử duy nhất đo ở điều kiện tiê

Question

Hóa học Lớp 11: Cho 0,015 mol bột Fe vào dung dịch chứa HNO3 dư được dung dịch (A) và thu được v (lít) khí NO (sản phẩm khử duy nhất đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Cô cạn dung dịch (A) thu được m gam muối khan.
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra?
b. Tính giá trị v và m?
( MÌNH ĐANG CẦN GẤP Ạ, HỨA VOTE 5 SAO VÀ CẢM ƠN ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 1 tháng 2022-12-21T06:38:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  \( V = 0,336{\text{ lít}}\)
  \(m = 3,63{\text{ gam}}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phản ứng xảy ra:
  \(F{\text{e}} + 4HN{O_3}\xrightarrow{{}}F{\text{e}}{(N{O_3})_3} + NO + 2{H_2}O\)
  Ta có:
  \({n_{F{\text{e}}{{(N{O_3})}_3}}} = {n_{NO}} = {n_{F{\text{e}}}} = 0,015{\text{ mol}}\)
  \( \to V = {V_{NO}} = 0,015.22,4 = 0,336{\text{ lít}}\)
  \(m = {m_{F{\text{e}}{{(N{O_3})}_3}}} = 0,015.(56 + 62.3) = 3,63{\text{ gam}}\)

 2. Giải đáp:
   V = 366ml
  m= 5,58g
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phương trình phản ứng:
  Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 ↓ + NO ↑ + 2H2O
  Theo phương trình nNO = nFe = 0,015 mol
  → V NO = 0,015 . 22,4 = 0,336 lít = 366 ml
  Theo phương trình nFe(NO3)3 = nFe = 0,015 mol
  → mFe(NO3)3 = 0,015 . 242= 3,63

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )