Hóa học Lớp 11: Câu 6: Dãy các chất nào sau đây đều là hidrocacbon? A.C2H60,C3H8,C2H2. B.C2H4,CH4,C2H5Br C.C2H6,C4H10,CH4 D.CH4,C2H2,C3H7CL CÂU 7: TỈ K

Question

Hóa học Lớp 11: Câu 6: Dãy các chất nào sau đây đều là hidrocacbon?
A.C2H60,C3H8,C2H2.
B.C2H4,CH4,C2H5Br
C.C2H6,C4H10,CH4
D.CH4,C2H2,C3H7CL
CÂU 7: TỈ KHỐI HƠI CỦA HCHC A SO VỚI HIDRO LÀ 13.KL MOL PTU CỦA A LÀ:
A. 12
B. 32
C. 28
D. 26
CÂU 8: HỢP CHẤT CHỨA 1 LIÊN KẾT TRONG PTU THUỘC LOẠI HỢP CHẤT?
A. KHÔNG NO
B. THƠM
C MẠCH HỞ
D NO HOẶC K NO
CÂU 9: SỐ CTCT MẠCH HỞ CÓ THỂ ỨNG VS CÁC CT PHÂN TỬ C2H6O LÀ?
A 2
B 1
C 4
D 3
CÂU 10: DÃY CHẤT NÀO SAU ĐÂY LÀ HCHC:
A CaC2,MgCO3
B CO2,NaCN
C CO,CaCO3
D CH3COOH,C3H7OH
CÂU 11: DÃY CHẤT NÀO SAU ĐÂY KP LÀ HCHC:
A C4H8,C6H5NH2
B CH3COOH,C3H7OH
C C2H5OH, C2H5CL
D CO,CaCO3
CÂU 12: TRONG LIÊN KẾT ĐÔI BAO GỒM:
A 1 LIÊN KẾT BỀN VÀ 1 LIÊN KẾT KÉM BỀN
B. 1 LIÊN KẾT BỀN
C. 2 LIÊN KẾT KÉM BỀN
D. 2 LIÊN KẾT BỀN
CÂU 13: TRONG LIÊN KẾT 3 BAO GỒM:
A 2 LIÊN KẾT BỀN
B 2 LIÊN KẾT KÉM BỀN
C 1 LIÊN KẾT VÀ 2 LIÊN KẾT
D 1 LIÊN KẾT BỀN
CÂU 14: CẶP CHẤT NÀO SAU ĐÂY LÀ ĐỒNG ĐẲNG:
A. HCOOCH3,C2H5COOH
B. CH3COOH,C2H5COOH
C. CH3COOC3H7, CH3COC2H4
D. CH3OCH3,C2H5CHO
CÂU 15: TRONG LIÊN KẾT ĐƠN BAO GỒM:
A. 1 LIÊN KẾT BỀN
B. 2 LIÊN KẾT BỀN
C. 2 LIÊN KẾT KÉM BỀN
D. 1 LIÊN KẾT BỀN VÀ 1 LIÊN KẾT KÉM BỀN.
CÂU 16: CHẤT NÀO SAU ĐÂY TRONG PHÂN TỬ CHỈ CÓ LIÊN KẾT ĐƠN?
A. CH4
B. C2H6
C. C4H8
D. C3H6
CÂU 17: CẶP CHẤT NÀO SAU ĐÂY LÀ ĐỒNG PHÂN?
A. CH3COOH,CH3CHO
B. C2H5OC2H5, C3H7CHO
C. HCOOC3H7,C3H7COOH
D. CH3COOC3H7,CH3CH3COOC2H4.
CÂU 18: CẶP CHẤT NÀO SAU ĐÂY TRONG PHÂN TỬ CHỈ CÓ LIÊN KẾT ĐƠN?
A. C2H4
B. C3H6
C. C2H6
D. C4H8, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 1 tháng 2022-11-23T18:51:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:6C,7D,8A,9A,10D,11D,12A,14B,15A,16A,17C,18C
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  6) Hidrocacbon là chất chỉ chứa 2 nguyên tố là C và H
  7) (M_A)/(MH_2)=13
  <=>M_A=M_(H_2).13=2.13=26đvC
  8) Đề thiếu liên kết π
  Đó là không no. Còn no thì không chứa liên kết π, thơm thì chứa ít nhất 3π
  10)Hợp chất hữu cơ sẽ chứa nhưng nguyên tố C, H, O,N
  11)D
  12) Liên kết bền là liên kết xích ma
  Liên kết không bền là liên kết π
  13) Gồm 1 liên kết bền và 2 liên kết kém bền.
  14)B vì là đồng đẳng axit cacboxylic
  16)A vì đây là 1 ankan.
  17)C
  18) Chỉ chứa liên kết đơn sẽ là ankan
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )