Hóa học Lớp 11: Câu 1 hoàn thành các chuỗi phản ứng sau : A. NH4NO2 –> N2 –> NO –> NO2 –> HNO3 –> Cu(NO3)2 –> NO2 B. P –> H3PO4 –> Na3PO4 –> A

Question

Hóa học Lớp 11: Câu 1 hoàn thành các chuỗi phản ứng sau :
A. NH4NO2 –> N2 –> NO –> NO2 –> HNO3 –> Cu(NO3)2 –> NO2
B. P –> H3PO4 –> Na3PO4 –> Ag3PO4
C. C –> CO2 –> CaCO3 –> CA(HCO3)2 –> CO2 –> CH4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 2 tháng 2022-03-02T20:21:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Các phản ứng xảy ra:
  a) \(N{H_4}N{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}{N_2} + 2{H_2}O\)
  \({N_2} + {O_2}\xrightarrow{{{t^o},xt}}2NO\)
  \(2NO + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2N{O_2}\)
  \(2{H_2}O + 4N{O_2} + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}4HN{O_3}\)
  \(CuO + 2HN{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}Cu{(N{O_3})_2} + {H_2}O\)
  \(Cu{(N{O_3})_2}\xrightarrow{{{t^o}}}CuO + 2N{O_2} + \frac{1}{2}{O_2}\)
  b)
  \(5HN{O_3} + P\xrightarrow{{{t^o}}}{H_3}P{O_4} + 5N{O_2} + 2{H_2}O\)
  \(3NaOH + {H_3}P{O_4}\xrightarrow{{}}N{a_3}P{O_4} + 3{H_2}O\)
  \(N{a_3}P{O_4} + 3{\text{A}}gN{O_3}\xrightarrow{{}}A{g_3}P{O_4} + 3NaN{{\text{O}}_3}\)
  c)
  \(C + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}C{O_2}\)
  \(Ca{(OH)_2} + C{O_2}\xrightarrow{{}}CaC{{\text{O}}_3} + {H_2}O\)
  \(CaC{{\text{O}}_3} + C{O_2} + {H_2}O\xrightarrow{{}}Ca{(HC{O_3})_2}\)
  \(Ca{(HC{O_3})_2}\xrightarrow{{{t^o}}}CaC{{\text{O}}_3} + C{O_2} + {H_2}O\)
  Từ \(CO_2\) không ra thẳng \(CH_4\) được đâu

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )