Hóa học Lớp 10: Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho Clo lần lượt tác dụng với Mg, Fe, H2, NaBr, KI, FeCl2, SO2, H2O, NaOH, Ca(OH)2, KOH, t°.

Question

Hóa học Lớp 10: Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho Clo lần lượt tác dụng với Mg, Fe, H2, NaBr, KI, FeCl2, SO2, H2O, NaOH, Ca(OH)2, KOH, t°., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 1 tuần 2022-04-13T23:12:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $Mg+Cl_2\xrightarrow{t^o} MgCl_2$
  $2Fe+3Cl_2\xrightarrow{t^o} 2FeCl_3$
  $H_2+Cl_2\xrightarrow{ás} 2HCl$
  $2NaBr+Cl_2\to 2NaCl+Br_2$
  $2KI+Cl_2\to 2NaCl+I_2$
  $2FeCl_2+Cl_2\xrightarrow{t^o} 2FeCl_3$
  $SO_2+Cl_2+2H_2O\to 2HCl+H_2SO_4$ 
  $H_2O+Cl_2\to HCl+HClO$
  $2NaOH+Cl_2\to NaCl+NaClO+H_2O$
  $Ca(OH)_2+Cl_2\xrightarrow{30^oC} CaOCl_2+H_2O$
  $6KOH+3Cl_2\xrightarrow{t^o} 5KCl+KClO_3+3H_2O$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )