Hóa học Lớp 10: cho h2 đi qu ống chưa a game hh fe2o3 đun nóng sau 1 thời gian thu dc 5.2g hh x gồm 4 chất rắn hòa tan hết x bằng hno3 thu dc 0.785mol

Question

Hóa học Lớp 10: cho h2 đi qu ống chưa a game hh fe2o3 đun nóng sau 1 thời gian thu dc 5.2g hh x gồm 4 chất rắn hòa tan hết x bằng hno3 thu dc 0.785mol khí no2 timhs a, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 2 tuần 2022-04-13T02:54:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Ta có
   Hỗn hợp sau khi khử gồm các oxit và sắt có thể có.
  Quy đổi hỗn hợp về $x)$ mol và $y)$ mol.
  $56x +16y=5.2 (g)$
  Bảo toàn e
  $3nFe=nNO2+2nO$
  $3x-2y=0.0785$
  $x=0.0728$
  $y=0.07$
  $nFe2O3=x/2=0.0364$
  $=>mFeO3=5.824g$
                                    
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Quy đổi hỗn hợp thành Fe và O
  $\begin{cases} Fe\\O\\ \end{cases}\xrightarrow{H_2}\begin{cases} Fe\\Fe^{+2}\\Fe^{+\dfrac{8}{3}}\\Fe^{+3} \end{cases}\xrightarrow{HNO_3}\begin{cases} Fe\\NO_2\\H_2O \end{cases}$
  Phương trình khối lượng:
  $56x+16y=5,2(g)$ (1)
  Trao đổi e:
  $\mathop{Fe}\limits^{0}→\mathop{Fe}\limits^{+3}+3e$
  $\mathop{O}\limits^{0}+2e→\mathop{O}\limits^{-2}$
  Bảo toàn e:
  $3x=2y+0,785$ (2)
  Từ (1) và (2), ta có hpt:
  $\begin{cases} 56x+16y=5,2(g)\\3x-2y=0,0785(mol)\\ \end{cases}$
  $\begin{cases} x=0,07285(mol)\\y=0,070025(mol)\\ \end{cases}$
  Bảo toàn nguyên tố Fe:
  $n_{Fe_2O_3}=\dfrac{0,07285}{2}=0,036425(mol)$
  $m_{Fe_2O_3}=0,036425\times160=5,828(gam)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )