Hóa học Lớp 10: Cho 23,2gam hỗn hợp gồm Fe và cu vào 100dd hcl loãng thấy thoát ra 6,72lit khí hidro 1 tính thành phần % về khối về khối lượng của mỗi

Question

Hóa học Lớp 10: Cho 23,2gam hỗn hợp gồm Fe và cu vào 100dd hcl loãng thấy thoát ra 6,72lit khí hidro
1 tính thành phần % về khối về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp
2Tính nồng độ % của dung dịch muối sau phản ứng, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 1 tháng 2022-03-19T12:18:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1. n_{H_2}=\frac{V}{22,4}=\frac{6,72}{22,4}=0,3 (mol)
  PTHH            Fe+2HCl→FeCl_2+H_2
                           0,3                         0,3          0,3       mol
  →n_{Fe}=n_{H_2}=0,3 (mol)
  →m_{Fe}=n.M=0,3.56=16,8 (g)
  →%m_{Fe}=\frac{m_{Fe}.100%}{m_{hh}}=\frac{16,8.100%}{23,2}≈72.41%
       %m_{Cu}=100%-72,41%≈27,59%
  2. m_{H_2}=n.M=0,3.2=0,6 (g)
  Theo pt, ta có: n_{FeCl_2}=n_{H_2}=0,3 (mol)
  →m_{FeCl_2}=n.M=0,3.127=38,1 (g)
       m_{sau}=m_{Fe}+m_{dd_{HCl}}-m_{H_2}=16,8+100-0,6=116,2 (g)
  →C_{%_{FeCl_2}}=\frac{m_{FeCl_2}.100%}{m_{sau}}=\frac{38,1.100%}{116,2}≈32,79%

 2. $n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3(mol)\\ 1)PTHH:Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2\\ \Rightarrow n_{Fe}=n_{H_2}=0,3(mol)\\ \Rightarrow m_{Fe}=0,3.56=16,8(g)\\ \Rightarrow \%m_{Fe}=\dfrac{16,8}{23,2}.100\%=72,41\%\\ \Rightarrow \%m_{Cu}=100\%-72,41\%=27,59\%\\ 2)n_{FeCl_2}=n_{H_2}=0,3(mol)\\ \Rightarrow m_{FeCl_2}=0,3.127=38,1(g);m_{H_2}=0,3.2=0,6(g)\\ \Rightarrow C\%_{FeCl_2}=\dfrac{38,1}{16,8+100-0,6}.100\%\approx 32,79\%$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )