Hóa học Lớp 10: Cho 10,5 gam hồn hợp 2lim loại ở 2 chu kì liên tiếp và đều thuộc nhóm IIA của BTH tác dụng với axit H2SO4 dư thấy khối dung dịch axit t

Question

Hóa học Lớp 10: Cho 10,5 gam hồn hợp 2lim loại ở 2 chu kì liên tiếp và đều thuộc nhóm IIA của BTH tác dụng với axit H2SO4 dư thấy khối dung dịch axit tăng 9,9 gam.xác định 2 kim loại, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 21 phút 2022-06-18T18:09:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Khi thấy bài cho 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp
  Ta áp dụng tính khối lượng mol trung bình
  Gọi R là công thức chung của 2 kim loại trên
  Do 2 kim loại đều thuộc nhóm IIA nên có hóa trị II
     R + H2SO4 → RSO4 + H2
  Khi cho 10,5g kim loại vào axit thì khối lượng phải tăng thêm 10,5g
  Vậy mà chỉ tăng 9,9g nên chắc chắn có sự hao hụt
  đó là khối lượng khí H2 bay hơi mất
  ⇒ mH2 = 10,5 – 9,9 = 0,6 (g)
  ⇒ nH2 = m/n = 0,6/2 = 0,3 (mol) 
  nH2 = nR = 0,3 ( Theo Phương Trình )
  ⇒ M R = m/n = 10,5/0,3 = 35 (đvC)
  Xét trong nhóm IIA xem khối lượng mol 35 ở giữa khối lượng mol của 2 nguyên tố nào
        24 < 35 < 40 ⇒ Mg và Ca

 2. Giải đáp:
   \(Mg\) và \(Ca\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi chung công thức của 2 kim loại là \(R\)
  Phản ứng xảy ra:
  \(R + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}RS{O_4} + {H_2}\)
  Ta có:
  \({m_{dd{\text{ tăng}}}} = {m_R} – {m_{{H_2}}}\)
  \( \to {m_{{H_2}}} = 10,5 – 9,9 = 0,6{\text{ gam}} \to {{\text{n}}_{{H_2}}} = \frac{{0,6}}{2} = 0,3{\text{ mol}}\)
  \( \to \overline {{M_R}}  = \frac{{10,5}}{{0,3}} = 35\)
  Vì 2 kim loại kế tiếp nhau và \(24<35<40\) nên thoả mãn 2 kim loại là \(Mg\) và \(Ca\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )