Hóa học Lớp 10: Câu 89: Oxit cao nhất của một nguyên tố A chứa 52,94% khối lượng A. Xác định A. A. Mg B. Al C. Ba D. S Câu 90: Nguyên tố R là p

Question

Hóa học Lớp 10: Câu 89: Oxit cao nhất của một nguyên tố A chứa 52,94% khối lượng A. Xác định A.
A. Mg B. Al C. Ba D. S
Câu 90: Nguyên tố R là phi kim thuộc nhóm A. Tỉ lệ thành phần phần trăm của nguyên tố R trong oxit cao nhất và % nguyên tố trong hợp chất khí đối với Hiđro là 0,5955. R là:
A. Mg B. Al C. Br D. S
Câu 91: Có 2 oxit của cùng một nguyên tố R. Trong oxit thứ nhất, oxi chiếm 12/19 khối lượng oxit; trong oxit thứ hai R chiếm 7/11 khối lượng oxit. Xác định R.
A. C B. S C. N D. Không xác định
Câu 92: Cho 8,5g hỗn hợp 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp tác dụng với H2O dư thu được 3,36l khí H2 (đktc). Tên 2 kim loại kiềm là:
A. Na, K B. Li, K C. K, Rb D. Li, Na
Câu 93: Cho 6,4g hỗn hợp 2 kim loại kế tiếp nhau thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lit khí H2(đkc). Hai kim loại đó là:
A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr D. Sr và Ba, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 32 phút 2022-06-14T23:56:20+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   câu 89)
  Đặt công thức oxit là A2On (với n = 1, 2, …, 7)
  %mA =.100% = 52,94%
  → 0,9412A = 8,4704n
  → A = 9n
  câu 90)
  Công thức oxit cao nhất là R2On → %mR = 
  Công thức hợp chất khí với H là RH8-n → %mR =
  Theo đề bài tỉ lệ thành phần phần trăm của R trong oxit cao nhất và trong hợp chất khí với H là 0,5955 nên suy ra:
  Do R là phi kim nên n = 5, 6, 7 thay vào thấy với n = 7; R = 80 thỏa mãn
  Vậy R là Brom (Br)
  câu 91)
  đặt công thức 2 oxit trên là RxOy và RaOb
  Ta có
  Rx=⇒R==(với 2y/x là hóa trị của R)
  Lập bảng biện luận hóa trị Với =3>R=14(R là Nito)
  =3thì 2y=3x
  Do đó CTHH RxOy là N2O3
  RaOb NaOb
  R chiếm mới đúng nhé
  Ta có =56a=112b
  Do đó CTHH NaOb là N2O
  câu 92)
  2X+2H2O2XOH+H2
  nH2==0,15(mol)
  MX==28,333
   2 kim loại là Na và K
  câu 93)
  Gọi công thức trung bình của 2 kim loại là M
              M + H2SO4 → MSO4 + H2     (nH2 = 4,48: 22,4 = 0,2 mol)
  Mol      0,2                            0,2
  => MM = 6,4: 0,2 = 32 g/mol
  => 2 kim loại liên tiếp là Mg (24) và Ca (40)
  Giải đáp B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   vote mình 5 sao vs bấm vào phần chữ vàng có lời giải hay nhất cảm ơn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )